Grid View
List View
Reposts
 • prasannakkumar 4d

  శీర్షిక : నవ ఉగాది

  నవ వసంత యుగాది
  ఉషస్సులో
  మామిడి కొమ్మ మీద ఉన్న
  కోయల తీసింది రాగం,
  చైత్ర శుక్ల పాడ్యమి
  ప్లవనామ వర్ష ఆరంభం,
  నవరాత్రులుకు మొదట దినం
  తీపి, చేదు, పులుపు, వగరు
  ఉప్పు, వగరు, షడ్రుచోపేత
  సమాహారం వరం - ఉగాది
  పచ్చడి ప్రసాదం రుచి
  అనంతరం పంచాంగ శ్రవణం,
  తిధి, వార, నక్షత్ర, యోగం, కరణంతో
  శుభ అశుభాల సంవత్సర సమన్వయం,
  ఆనంద పరిమళం
  బహునామాలతో పరిచయం
  ఈ పర్వదినం,
  అఖండ భారతావనికి ప్రతీక ఈ దినం,
  కొందరికి - విషు, బిహు,
  ఉత్తరం భారతీయలకు ఇది బైసాఖి
  గుడిపడ్వా మరాఠాలు, పుత్తాండు
  తమిళకు,
  నామాలు బిన్నం
  కానీ అంత సమభావం,
  అందరికి జరగాలి మంచి,
  పోవాలి అశాంతి
  ఇదే నా కాంక్ష
  ఆయురారోగ్యాలు, సిరి సంపదలు
  పుక్ష్కలంగా అందించాలి ఈ క్రొత్త ఉగాది
  కురవాలి ప్రతిఇంటా నవ్వుల జల్లు
  ఇవే నా శుభాకాంక్షలు.

  ©ప్రసన్న కుమార్

 • prasannakkumar 1w

  #Collab

  Title: the Cosmic Dance


  Time well spent
  in the realm of heaven-sent
  To soak and absorb
  to sink in the waters and follow its course

  To carry the charm of Times
  in the lake called life
  let's start swimming absorbing
  the heavenly era of moments

  The moments of floating on a cloud
  A sensation of uplifting that sets your
  eyes weeping, Your mind and heart following
  the waves and pathways that are sleeping

  Let's hold the fleeting moments
  from slithering, No more sobbing heart,
  mind ruling even the sleeping mode,
  active with the eyes set for reigning,

  The sun may have set, but the best
  is still to come, yet, There is a silence
  of anticipation that only the heavens
  can master with no hesitation

  And clouds melting with times
  making a thundering entrance.
  The pouring melting as moisture
  making no sound but fleeting torture.

  ©Destiny Rose
  Christ Church - New Zealand,
  &
  © Prasanna Kkumar
  INDIA

 • prasannakkumar 1w

  विषय: भारत में किसानों की आत्महत्या
  शीर्षक: कब होगा अंत, आत्महत्या का आतंक।

  जय जवान, जय किसान
  हिंद हैं ज़िंदाबाद,
  पर ये क्या जवान का
  तो ठीक मगर किसान कहाँ?

  जो करके काया कष्ट
  नसीब करे जन सामान्य को
  दो वक़्त की रोटी,
  दाना और अनाज, उन्ही की
  है आज, परिस्थिति चिंता जनक।

  अकाल से परेशान,
  कब होगी बरसात और कब
  जमीन पड़ जाएँ सूखी,
  हर मौसम में बस मेहनत
  अंत में रोदन,
  ये है आज का किसान।

  है उनके हित के लिए संविधान
  में बहुत प्रावधान, पर एक भी
  अमल हो, यही है प्रश्नचिह्न।
  फसल की आस में कर और ऋण भार सहते
  सहते थक के हार जाता है किसान।

  भोज की बाधा से,
  धरती मां की गोद मैं अपनी,
  साँस खुदकुशी से छोड़े,
  वो है किसान!
  करे तो वो क्या करे,
  किस के नाम पर करे अर्जी?
  किस के नाम पर माँगे दुआ?

  कब बंद होंगी,
  ये आय दिन की पुकारें
  ना ना बल्कि मैं कहूँ,
  किसानों का आत्म घोष
  और आसुओं का आक्रोश।

  कब होगी इनकी आत्महत्या बंद,
  भारत का मूल हैं किसान,
  ज़रा उनको दें सम्मान,
  यही है गुजारिश शासन से,
  कभी ना हो किसानों को वेदना,
  और हो उनकी समस्त समस्या का समाधान।

  ©प्रसन्ना कुमार,
  Image source : google

  Read More

  ©prasannakkumar

 • prasannakkumar 1w

  #Collaboration
  #collab

  *#PoetrySCS #Collaboration with Amethyst Crystal,*
  *Prasanna KKumar , Maria Elvira and Shwetha A*
  *" TIME, THE BOON OF LIFE "*
  *-------------------------------------------------------*
  A lesson of life .........
  Who knows
  The action of time
  Which colour ,
  Does it show to whom ?

  Life
  hits like a pebble
  Ripples it creates
  till the lasting of breath
  Fades away as it ceases.

  A lesson of life
  Noting hard
  Angle of view
  Definitely the best
  Of all times .

  Tomorrow is a mystery
  The minutes of life,
  Decides everything new.
  Everyone gets merged in due time.
  Color of thinking may differ ...

  Wait!
  Look and observe...
  Think about plight
  Search for solution
  It comes right!

  Time tickles
  To tantalise, till ticking
  Tap a throbbing tease,
  Tearing the thoughts
  To the toughest tears.

  Life teaches lessons.
  It lies within us,
  To obey the path,
  Or to just neglect the fact.
  Life,forever a mystery..

  Although, time is free
  Gifted equally by God, to us
  But it's priceless precious gem
  Boon to life, we shouldn't make it fuss
  Yet, make the best use of it to change our luck .

  Time , boon of life
  Make it your best hive
  To collect your sweet honey
  Paying more importance than money
  Time, Bliss of God , use precisely to set your plot .

  A Copyrighted Collaboration by ....
  © @Amityst Crystal, ©Prasanna KKumar , © @Shwetha A
  © @Maria Maria Elvira Fernandes Correia
  @Satish Srivatsava
  2021/04/05(11:30pm)

  Read More

  ©prasannakkumar

 • prasannakkumar 1w

  Title : The Aroma

  The aroma of wet sand
  wafting around the nook and corner,
  The summer rains delighted
  us with much-awaited chilling,

  The shimmering Sun rejoiced
  as the people drench in first showers,
  The aroma of soil energised the mind,
  body and soul with renewed vigour,

  I wish all the seasons
  be moderate with spicy hot
  with a tickling - trickling
  with a smooth snow falling

  in which
  I, always see myself swimming
  in the dreams of bliss,
  with all the things in the harmony of peace

  ©Prasanna Kkumar
  Image source: google

  Read More

  ©prasannakkumar

 • prasannakkumar 1w

  Title: you are just a man

  Look at the world
  How it flourished,
  How it bloomed,

  You see the affection
  brimming forth in the form of mother,
  You see the love calling
  through eyes of beloved wife,

  You see the touch of care
  caressed by the daughter
  You see the daughterly
  the concern of daughter - in -law,

  What right you have - to crush
  their voices
  What right you have - to
  quell them under
  What right you have - to degrade
  What right you have - to belittle
  the divine embodiment

  that's none but, women,
  Be human
  respect the feminine power,
  Don't violate her chastity
  Don't take her as the weaker sex,
  though she - a giver birth,

  Cross the path of her's
  See yourself beheading
  by the strength,
  Be within your limits,

  you are just a man
  with her, the earth is fulsome
  with wholesome fragrance.

  ©Prasanna Kkumar
  Image source: google

  Read More

  ©prasannakkumar

 • prasannakkumar 1w

  Title: Flanking

  Thinking about the stars
  I looked above to gaze at,
  to my shock, found nothing
  that's said to be blinking at nights,
  I started scanning with my eyes
  and as I peeked further
  deep into the abyss of cosmos,
  Stumbled upon by a dazzling spark,
  It was intriguing, as such
  It made me probe in detail,
  I rushed forth deep into the dark realms,
  Found something resembling my - ex,
  Yes, it's obvious, she left past years ago
  To lay herself floating in the exuberance,
  all the stars flanking her as an adornment.

  ©Prasanna Kkumar
  Image source: google

  Read More

  ©prasannakkumar

 • prasannakkumar 1w

  Title: a learning


  .... and I try to learn
  the aspects of birth
  and death,
  which comes first
  which comes latter
  - an egg or a hen,

  what's this confusion about
  Why is it necessary
  to scratch the head and shout,

  well, sometimes I, think
  instead of the finding of a reason
  why can't remain silent and run
  to follow the passion,

  Well, that's, all
  about live and let living
  Just relax, put aside the questions,
  start living for a reason,

  Whether it's birth or death
  Is no question to find,
  just play the guitar and follow the path,

  Doing the right thing is need
  of the moment,
  buckle up and grab the chisel
  to etch the name -
  To be remembered every minute.

  ©Prasanna kkumar
  Image source: Google

  Read More

  ©prasannakkumar

 • prasannakkumar 1w

  Title : the Definition

  Definition of love
  made me think of its sensation,
  to sense it
  made an advance in fixation,
  held a hand in the infatuation,
  well, I realised
  the time was not in my favour
  to yield to the fascination,
  Stepped in the sludge
  and mired my career
  out of foolish action,
  Learnt a lesson,
  Maturity is what
  love needs,
  Now, having settled
  in life realised the passion
  had a beautiful wife
  who made
  the definition of love - an actualization

  ©Prasanna Kkumar
  Image source: google

  Read More

  ©prasannakkumar

 • prasannakkumar 1w

  Title : the missing verve

  The grace
  is missing in her face,
  I stumbled upon
  something suspicious,
  She was a pretty lass,
  with untimely
  tying her neck
  in the name of nuptials,
  Made her lustrous
  smile miss
  the spark of agile spirits,
  the fate turned otherwise
  she wished to fly overseas,
  written off to scratch
  the stains of utensils,
  dreams were locked up
  to progress,
  and as such, she takes
  breath with no verve,
  to live the moments.

  ©Prasanna Kkumar
  Image source: google

  Read More

  ©prasannakkumar