• aryata 170w

    Dheron shikayten dil ki hadbandi me hain,

    Tum dehliz rishte ki par kro to shi...
    ©aryata