• whocares2211 6w

    Jab Allah mohabbat karte hain toh insaan ko kisika mauhtaj nahi banate..
    Balke dusron par ehsan karne wale banadete hain..

    Sar uta Ke Jeene walon mai shamil kardete hain...