• thakurjij 17w

    Mann☺

    Jab jane ka puri tarah sai mann bna hi liya hai toh jane doh
    ©thakurjij