• jesusneverfails 49w

    பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா பூரண சற்குணராயிருக்கிறதுபோல, நீங்களும் பூரண சற்குணராயிருக்கக்கடவீர்கள்.
    மத்தேயு 5:48

    you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect.
    Matthew 5:48