• atifqadri 16w

    BADE LOG!

    Ghurbat Ko Hiqarat Ki Nazar Se Dekhne Wale Bade Log To Ho Sakte HaiƱ Lekin Achchhe Log NahiƱ Ho Sakte.