• tejaskamble 55w

    Mai to nasibh pakar aaya tha shayd jami pe
    Varna muj jaise ko aisi mohabbat khaha mile.

    Tejas@@k ✍️✍️✍️