#song

6033 posts
 • pieces 5h

  Can't wait to see you Jesus �� #Song #BlessedAssurance

  Read More

  "സ്വർഗ്ഗീയ ശില്പിയെ നേരിൽ കാണും
  അല്ലലില്ലാ നാട്ടിൽ ഞാൻ എത്തിടുമ്പോൾ

  വിൺമയമാകും ശരീരം
  ആ വിൺരൂപി നൽകുമ്പോൾ
  എൻ അല്ലലെല്ലാം മാറീടുമേ"

 • shubham_20 8h

  Bhai propose kaise karte hai


  Use I Love You bol do aur agar woh nah kahe toh use "Phoolon ka taaron ka" gaana sunado


  Couple nahi kamse behan toh milega

  ©shubham_20

 • sreyasipatra_ 11h

  পথ চেয়ে রয়েছি

  পথ চেয়ে রয়েছি প্রিয়া কবে তুই আসবি।
  কবে এই দু চোখ জুড়ে শুধু তুই থাকবি।

  হৃদয় দিয়েছি তোর নীল চোখে,
  অশ্রু এসেছে যায় কৃষ্ণ শোকে,
  নিঠুর কানহা কে বল কত ভালবাসবি।

  রক্ত হয়ে ঝরছে আজ আমার বিরহ,
  তুই ছাড়া এ সংসার বড়ো দুঃসহ,
  এই বুকে কবে তোর রাঙা চরণ রাখবি।

  প্রিয়া প্রিয়া বলে মন করে হাহাকার,
  মন যে শুনেছে তোর প্রেমেরই বাহার,
  তোর মধুর কন্ঠস্বরে কবে আমায় কাছে ডাকবি।
  ©sreyasipatra_

 • its_me_luki 13h

  #song of broken heart
  Please #stay don't #leave me
  I #need you're here with me

  Read More

  Though I know, that your love's gone
  But please stick around
  Don't leave me
  Give me chance to make you love me again
  Let's fix everything together
  Help me to be the best for you
  ✨✨✨


  ©its_me_luki

 • smartsam 19h

  Hope!

  Life is all but hopes.
  Between expectation
  till desire until u can't cope.

  Desire plays important role!
  Wishes and wants
  we call it then goal.

  The desires of eyes
  the complexity of make.
  Intention in heart
  makes the desire up wake!

  Wants and desires
  choices and likes.
  In shape different
  and unique size!

  The image built in heart
  of the things desired.
  Often but prove
  Results are totally
  apart than what was desired !

  ©SmartSam


  #mirakee @mirakee
  #hope
  @live_forever_young
  @readwriteunite
  #readwriteunite
  #poem
  #ode
  #song
  #pod
  #writersbay
  @writersbay
  @writersnetwork
  #writersnetwork
  #deepthoughts
  #writingcontest
  #creativearena
  #love
  #lovebirds

  Read More

  Hope!

  ©SmartSam

 • bluemoonlight44 20h

  Song 20 ( Goodbyes )

  High heels are pretty but ain't worth my time
  To much make-up out in the world but ain't worth it, beauty is natural

  Goodbyes don't kill me but all I know is that I'm gonna enjoy what's been givin' before time runs out, the clock is spinning out of control I gotta get a move on before a rainy day

  Old clothes that once was mine now belongs to the unknown
  All colors of the rainbow shines brighter than the headlights at night
  I'm not missing a thing

  Goodbyes don't kill me but all I know is that I'm gonna enjoy what's been givin' before time runs out, the clock is spinning out of control I gotta get a move on before a rainy day

  Pain is all apart of live
  Live, laugh, love is what people say and do
  I got a million reasons why that goodbyes isn't the end of infinity and beyond

  Goodbyes don't kill me but all I know is that I'm gonna enjoy what's been givin' before time runs out, the clock is spinning out of control I gotta get a move on before a rainy day

  @Bluemoonlight44

 • shreyatsiwright30 1d

  I prefer
  Innocence
  Over love
  Anytime.

  I hate nothing
  But love nothing
  And it's hurt the most.
  When I said
  I love you
  I wish you'd
  Believe me.

  So I can't keep my silence
  As it entered my body
  The best of me
  Is known by
  By the one
  Who I could never claim.

  I lost
  This innocence
  Felt bad
  As I know it.

  I hate nothing
  But I love nothing
  It's hard
  So I keep running.
  I am so tired
  Of this escape.

  So I can't keep my silence
  As it entered my body
  The best of me
  Is known by
  By the one
  Who I could never claim.

  Is it me
  Only
  Or it's you
  Too.

  Does it hurt
  All the time
  Or it's just me
  Who is feeling this kind.

  More or less
  You can call me weak
  I wore this mask of
  Ecstasy.

  But now I can't keep my silence
  Anymore
  As it entered my body
  The best of me
  Is known by
  By the one
  Who I could never claim.

  ©shreyatsiwright30

  @mirakee @writersnetwork
  #song
  #poem
  #cantholdback
  #nomore

  Read More

  Not anymore

  No matter what

 • smartsam 1d

  Hmmm! ❤️ Ahhhh!!

  The release the quick
  ecstatic the tick.
  The benovelent the peace
  the ufff the relief!

  Mountains loaded
  boom eased
  The sum final of love
  lovegum released!

  Your queen to be
  love had seized
  Again & again I want
  this my love prince!

  The bloom if heart
  the blowing apart!
  Helpless my soul
  in craze of love sport!

  The soul is high-tide
  the feeling unknown rise!
  No matter how much ye try
  love can't be hide!

  Oh come quick beloved
  pluck the bloom apples!
  Eat it all my love
  Hard & soft love
  redden all the nipples!

  My face is pink bloomed
  ignite fire I plead!
  Devour me please
  lustburn this fleshwood!

  Suck it, snack it
  until all it leak!
  I won't shall agitate honey
  For I'm so love sick!

  Come to me in night
  not in day!
  Devour me in love
  make me your lust prey!

  Love had many
  modes and way!
  Every love act ye fullfill
  I shall hint you the way!

  Make sure you
  grip me tight!
  Let me weaken & loose
  in thy embrace full night!

  Soul bloomed also shy
  lust me kiss me
  all night you love me hard
  stroke me thrust me!

  Kiss me, love me
  grip me, smooch me!
  Ease the sweet secret pain
  unceasing darling till dawn
  our love game!

  Hmmm! Ahhhh!!
  ❤️

  ©SmartSam
  #mirakee @mirakee
  @live_forever_young
  @readwriteunite
  #readwriteunite
  #poem
  #ode
  #song
  #pod
  #writersbay
  @writersbay
  @writersnetwork
  #writersnetwork
  #deepthoughts
  #writingcontest
  #creativearena
  #love
  #lovebirds

  Read More

  Hmmm! Ahhhh!!

  ©smartsam

 • annievins 1d

  Song

  Whenever you feel lonely / ignored just sing / hear the song
  " EN INIYA THANIMAYE ".
  It heals you .
  ©annievins

 • smartsam 2d

  Come in!

  Kiss for kiss
  lips for lips!
  Close thy eyes
  smooch excited deep!

  Feel you smooth
  sway your palms!
  Eat the chocolate
  grip tight- soft
  in your palms.

  Squeeze thy bounteous two
  sip, eat, lust all through!
  Cute your figure
  eager you too!

  Touch soft & deep
  moist thy clit!
  Tip to deep in
  Excite untill ye moist
  lick & I eat.

  We do excess & no break
  day & night we darling
  love & deep sex!

  Mate we all-time
  my abode & camp!
  I'm your love
  you my nymph!

  Come in!

  ©SmartSam

 • questioning_life 2d

  #ecstacy #shattered #illusion #sea #sun #sunset #cake #polluted #town #place #dead #mirakee #writersnetwork #birds #smoke #cobweb #trap #siren #song #catch #hunted

  Ecstacy

  A cobweb brushes against my face,
  It's a dark town in a dead place,
  It once was amazing ecstacy,
  With fruitful cake and shining sea,
  And flaming colours in the sky,
  Rainbow creatures that don't lie,
  And Birds that sing siren songs
  And Suddenly it feels so wrong,
  Poisoned cake and crashing sea,
  Smoke polluting the ecstacy,
  Dull colours hang in the air,
  Nothing in this town plays fair
  The cobweb fails to set it's trap,
  Hoping to catch another chap.

  ©questioning_life

  Read More

  Ecstacy

  -
  A cobweb brushes against my face,
  It's a dark town in a dead place,
  It once was amazing ecstacy,
  With fruitful cake and shining sea,
  And flaming colours in the sky,
  Rainbow creatures that don't lie,
  And Birds that sing siren songs
  And Suddenly it feels so wrong,
  Poisoned cake and crashing sea,
  Smoke polluting the ecstacy,
  Dull colours hang in the air,
  Nothing in this town plays fair
  The cobweb fails to set it's trap,
  Hoping to catch another chap.
  ©questioning_life

 • soliquince 2d

  No Peace

  Word travels fast,
  but the truth'll comes last.
  Sit back, relax,
  let the music roll back.
  Let the music roll back.

  Serenade by no's,
  change like the radio.
  Heartstrings don't pull,
  let the music swing low.
  Let the music swing low.

  There is no peace,
  there is no peace,
  for me.
  There is no easing,
  everyone's leaving;
  please...

  There is no peace,
  there is no peace,
  for me.
  There is no easing,
  everyone's leaving;
  please...


  Break some glasses,
  and call my Atlas.
  Don't be dramatic,
  let the music walk in.
  Leave the music walking.

  Claustrophobic,
  voiceless, choking.
  Space unknown and
  the music softly ends.
  The music softly ends.

  There is no peace,
  there is no peace,
  for me.
  There is no easing,
  everyone's leaving;
  please...

  There is no peace,
  there is no peace,
  for me.
  There is no easing,
  everyone's leaving;
  please...
  ©soliquince

 • shubham_20 3d

  Baby, baby, baby oooh


  Itna shok baby baby bolne to use adopt karna

  ©shubham_20

 • shubham_20 3d

  ©shubham_20

 • scarlet_croissant 1w

  It's creepy right? ��

  #joke #song #witty

  Read More

  Reflection

  We were playing a game, we were given a topic and we'll just sing anything that has a connection to that topic.

  Topic: Creepy Song
  Me: Who is that girl I see? Staring straight, back at me.

 • nilay17 1w

  If I were a tree,
  I would be your shade when
  The Sun shines on your face.

  If I were a cloud,
  I would weep aloud when
  You are sad.

  If I were the moon,
  I would make you blush when
  You look at the sky.

  If I were the air,
  I would calm your face when
  You feel hot.

  If I were an ocean,
  I would hug you with my tides when
  You feel low.

  If I were a song,
  I would make you feel my love when
  You are afraid to say it.

  If I were the language,
  I would be the verses you use when
  You pour your heart out to me.

  If I were a camera,
  I would make you smile when
  You gaze at me.

  If I were your heart,
  I would reach out through your veins
  When you seem dull.

  If I were a bedsheet,
  I would smell like home when
  You feel alone.

  If I'm anything in this world,
  I want it to be yours,
  Only yours,
  Forever

  #loveqoute #nilay17 #yoursalways #heart #smile #smell #foreverlove #song #music #tree

  Read More

  Only yours

  If I were a tree,


  ©nilay17

 • charlieka 1w

  Song (edit)

  The petals of tulips fly and flail as a storm begins to take shape
  Gravel skitters across the road as I walk through gates and down lanes strewn with the spoils of the wind.

  I think I hear a glass break but it's probably just my heart . I go on.

  Self soothing a balm for the forlorn in this case a myriad of alcohol based sips and the piano keys under my hands. Stroking the tired upright with chaotic finger dancing I let myself feel everything and turn emotion into song. There are no words but I recognize the tune - it's you
  ©charlieka

 • soliquince 1w

  What we miss, what we lose pt. 1-2

  Where the fashion is plastic W(r)AP,
  tippety tap Pop twap, no more of that
  boom bap passion, Elmer Fud fudging up the facets.
  Omitted verses, bring 'em back;
  reinstate the hip hop classes,
  -Rock classics to com-Pete.
  Freestyles with stories
  without penile distortions;
  or a body count of abortions,
  growing big Pharma fortunes
  off plan "B" school courses.
  Don't tell me you had no choices.
  With that big of a dick in your mouth,
  of course you're voiceless.
  (Ladies!)
  Don't force your corsets
  in front of men cause you're coinless.
  What's corny is,
  there's better women who're toiling
  while you're out whoring
  around and about, preforming.
  Anywhere the bitch blows,
  doesn't really matter to me,
  that shit needs no sympathy.
  And though perverse schemes
  fuel faux machines,
  cruel though it seems;
  word for word
  and verse per verse indeed:
  Purse your lips, terse hand on your hips.
  Raise your phones, adjust your tits.
  Duck faces, it's just a pic,
  juxtaposed hypocrites.
  It's Only- the adoring -Fans offering tips,
  Rationale femme fatales excuses;
  "It's just the tip."

  Corrupt lips induct kids
  to believe life comes and goes around lost innocence.
  Far along is the destruction of sense,
  morality traded for common cents.
  Girls fooled by two faced compliments
  cause they were raised to be Daddy's little princess.
  This in turn burns into their heads,
  the nonsense
  that they're perfect
  and need not suffer the consequence.
  Pay off with cash or card,
  with a Daddy complex,
  thinking they're cute and therefore can
  get away with it.
  They're frontal cortex
  has but one thought process,
  "Y'all revolve around me,
  solve me according to my context."
  She as a queen
  proceeds to "leak" non family friendly content,
  getting that bread
  while giving head,
  years later popping out kids
  for welfare checks
  under the pretense our society projects:
  "Money can buy cars and jets,
  broads and Sex-."
  -Education belongs
  for that old concept,
  "listen to your elders."
  But today, conflicts exist
  between sexually pent
  up pricks aiming for the heads
  of blue collar gents
  for two dollar opinions.
  The fool hollers,
  the wise truly stand taller,
  silent until you call 'em
  out, though the rest won't follow.
  That holler mentality clicks with hollow
  cliques; chicks who've never got too much to swallow,
  who shit on with one trick. Cower
  behind an inch thick of makeup. Empowering
  being offended instead of not giving a fuck.
  ©soliquince

 • shamein555 1w

  #Song lyrics #PC: Motionpiksa Photography

  Read More

  A Couple Thousand miles and a Lil space.

  ~Kygo ft Sasha Sloan

 • wordgeek____ 1w

  Like a warm scented summer on a cold frosty night
  Like a loose floated round bag held with mighty tight

  Like on deep sea ocean sailing a shallow boat
  Like in hollow dry well sipping a cream filled coat

  That's what the heart tried to explain
  That's what the mind couldn't comprehend

  In the whirlpool of emotions so stable
  Trying to find a.twisted road so straight

  Along came the soul singing the cry of life
  What seems so simple is what gets it complicated

  What could calm the heart of its state of anxiety
  The mind wants solace in a crowded society

  Ahhhhh!!!!!!! The cry comes out even from the subtle mind
  Shhhhh!!!!!!! Says the healing heart giving hope even in a broken vision!!!!

  ©wordgeek____

  #paradox
  #wod
  #pod
  #mirakee @mirakee
  #writersnetwork @writersnetwork
  #ceesreposts
  #writersbay
  #life
  #puzzle
  #heart
  #mind
  #soul
  #song #cry
  #thoughts

  Read More

  The paradox of life
  ©wordgeek____