#revenge

1504 posts
 • cutegirl02 5d

  Matlabi✨

  Ab katege zindagi sukoon se jab hum bhi matlabi ho jayenge ✨
  ©cutegirl02

 • bhagyaiudamishi 5d

  *ಮಳೆದೇವ*

  ಕೋರಿಕೆಯೊಂದು ಇರುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ,
  ನಮ್ಮನು ಮನ್ನಿಸು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ,
  ನಿಲ್ಲಿಸು ಕ್ರೌರ್ಯ ರೂಪ ಇಗಿಲ್ಲಿ.

  ಈಗಾಗಲೇ ಸೋತಿವೆವೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ,
  ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅನಾಥರಿಲ್ಲಿ,
  ಮನೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ
  ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ.

  ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವರಿಲ್ಲಿ,
  ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲಿ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ ಜನ ಇಲ್ಲಿ,
  ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯದ ದಾರಿಯಾದೆ ನಿನಿಲ್ಲಿ.

  ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಾಕ್ಕಿಲ್ಲಿ,
  ಪ್ರೀತಿ,ಸ್ನೇಹ ಹಂಚುವೆವು ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ,
  ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಯಾಗಲಿದೆ
  ಎಂದೆಂದಿಗಿಲ್ಲಿ.

  ©bhagyaiu

 • akshay_vasu 5d

  Rage and revenge sat in his heart, fanned by time and silence. Before he could realize anything, he was engulfed in flames. Everything he touched lost its existence in his life, turning him into a monster who destroys everything in daylight but cries in dark and silence.


  - Akshay Vasu

 • thepaintingquill 1w

  /Just make them understand my pain, avenge me....
  Drown them in the agony of their mistakes, everytime they raise their voices at me, unreasonably./

  //Make their opinions directed at me get in their heads
  Maybe then they'll understand my diurnal suffering
  And be able to grasp why ,inspite of my relentless efforts, I can't escape my pain.//

  /// Make the emotionally immature get a taste of their own medicine,
  Make their vile accusations boomerang against them..///

  ///That'll be my sweet revenge, in hopes that they'll finally realise my worth...
  And their subtle witchcraft upon my sanity,
  But I'll be long gone by then///

  ///While I'll be busy retrieving the butchered pieces of my heart ,
  The blood they've sucked will fall from their eyes like waterfall.
  But I won't witness any of it, cause I'd have flown away~
  Like a swallow when spring sets in, and the bleak winter which can never grasp it again.///

  ///While I don't wish them death itself, but a life filled with the agony of my pain.///  #sad #poetry #poetrylove #revenge #avenge #wod #writer'scommunity.

  Read More

  Avenge me

  "That'll be my sweet revenge,
  In hopes that they'll finally find my worth...
  And their subtle witchcraft upon my sanity,
  But I'll be long gone by then...."

  ©thepaintingquill

 • thebhavnasaxena 2w

  I dip my fingers in
  Crimson, and cut my
  Hand on the shards of
  My broken heart that
  Held gossamer dreams
  Spun of sunshine and
  The warmest mauves
  And softest pinks of
  Emotions that came
  Close to what I knew as
  Love, once upon a time.
  Today they lie decaying,
  Deepest of mahogany,
  Shapest of blues, yet in this
  Indigo ferment, I see passion
  Simmering red and burgundy,
  Like the wine that stained my
  Lips that moment your deceitful
  Lips had moved over mine.

  #love #relationships #life #moments #ghost #revenge #girl #woman #beauty #death #dream #fight #dance #fairytale #ink #heart #feelings #stories #shewrites #followme #poet #creative #readwriteunite #mirakee #writersnetwork #writersofmirakee #poetsofmirakee #writingcommunity #poetrycommunity #freeverse #pod #wds #writinglife #quotes #poem #mood #thoughts #diary #writersbay #mirakeeworld #journal #words #lessons #beast #colors #art #monsters #bulbull #caricature #inspired

  Read More

  Chalice

  I dip my fingers in this riot
  Of hues, my broken heart a
  Chalice of inks, each one thick
  With stories I never got to tell,
  Of wishes stabbed to death,
  I write of ghosts that were
  The girls who fell in love
  With monsters, hoping against hope,
  That theirs would be a fairytale,
  But some beasts are just that,
  Sometimes love is not strong enough,
  Sometimes, beauty doesn't waltz
  Under grand chandeliers, no,
  There lives a beauty that slays her
  Monsters, and on their carcasses,
  She dances under the pale moonlight,
  A ferocious work of art, come to life.
  ©thebhavnasaxena

 • _rakhi 3w

  जिसकी बीवी खुद अपने पति को ना मर्द बोलती है
  उसे बदला भी क्या लूँ
  ©_rakhi

 • igautamji 3w

  Old wounds
  Unhealed, unscarred
  Unjustly bleed

  Copper tastes
  Own medicine
  Prescribed in red ink

  ©igautamji

 • queerqueenathena 4w

  Here comes Hekate

  There is a thin line between love and hate
  And you my dear
  Will dread the day u ever set your eyes on me
  As I continue to replace the love I felt for you
  With unmeasurable spite.
  All the pain you caused me
  Is slowly going to come back to you.
  Vengeance is not my style
  Atleast it was not
  Until you turned me into a petty demon.
  So buckle up honey,
  It's going to be a very bumpy ride.
  ©queerqueenathena

 • marcellus 5w

  Lovely

  falling in love is
  a dangerous game,
  you'd have an aim
  and it gets shattered by the same
  girl you thought,
  the very girl you thought was the one
  has won
  and now she's gone.

  it's me thinking.
  thinking to myself,
  that I had a girl...I thought I was kinging,
  kinging her world, our world.
  buh it seems I was a pawn.
  a pawn.
  moved here and there
  'so sorry my dear'
  she'd say after faking some tears.


  Lovely is the game
  lovely is it's aim
  Buh far more lovely is
  the way you say my name.
  we have things to finish
  one of which is this game.
  I know what you need. Babe.
  not hugs. not kisses.
  not fate.
  But my lovely checkmate.
  ©marcellus

 • shreyakharel 6w

  I will never touch the surface of yours,
  Still the numbness of my heart will be spread over your body,
  My closed eyes may threaten you,
  My metaphors will be hitting you ,
  I shall weave your destruction in masses..

  But i shall not die.
  ©shreyakharel

 • ramrock_speaks 6w

  Rapacious Conquest

  Serenaded by coerced
  untruths, she succumbed
  to my inconsequence.
  A sacrifice's miraged
  oasis of loyalty.
  Tumbleweeds pranced
  as my wayward breeze
  danced upon her
  barren heart.
  Her shattered layers absorbed
  blistering lies scorching
  olive branches rooted in spite.
  My scalded soles jaunted
  gingerly to the melodic déjà vu
  imprinting the experient
  untilled sand.
  A harmonious revenge
  to her undeserving end
  she sprouted spines
  to safeguard her from
  my vulturous palate.

  ©ramrock_speaks

 • ascetic_amenuensis 8w

  While their souls search for peace,
  Mine searches for blood.
  ©ascetic_amenuensis

 • fariya_nasa 8w

  Revenge

  After taking revenge, I will force you to be addicted towards me. It's kind a revenge too.
  ©fariya_nasa

 • mrplawat 8w

  #CRUSH

  पसंद नहीं उन्हें चेहरा भी हमारा,
  वो ये बात बताने से कतराते हैं,
  पसंद हैं उनकी परछाईं भी हमें कितनी,
  ये बात भी उन्हें हम बार बार बताते हैं।
  ©mrplawat

 • monosijsen 9w

  There Will Be Blood

  All my heros are departed,all my heros are dead.
  Buried,cremated,lots of tears were shed.
  They told me to let go,they requested me to stay.
  They taught me how to beg,they taught me how to pray.
  Their voices used to calm me down then put me to sleep.
  The reassurance was blissful,so I never dug deep.
  They sang the songs of peace and were ignorant to gore.
  They always read me love stories,I never knew there was more.
  I never knew the genocides,never knew the rapes.
  I never knew how to live or how destiny shapes.
  Was considered a joker,carried many bruises.
  Like a worthless fool who always loses.
  Was looked at with pity but was never loved.
  On my forehead a word was carved.
  It said 'Weak',and I was treated so.
  They used to finish me with just one blow.
  Was also a coward and a known one too.
  No one ever told me what to do.
  A hell imposed on a small weak teen
  Makes him to feast on whatever he gleaned.
  An unjust punishment to an innocent boy
  Forces him to hate even his favourite toy.
  A child's tears went in vain
  Can make a thousand heavens rain.
  At first I hated myself, now I hate all
  My wounds are too big,my heart too small.
  But rock bottom can change even the weakest man.
  Now I'm gonna take away whatever I can.
  When there's only bashing and constant pain
  Even a crippled dog vows revenge.
  A humble sage spitted on every day,
  At some point even he'll go astray.
  Even a dove unfeathered every night
  Will one day foster heaven's might.
  If you steal from a beggar's sack,
  Even that skint will hit you back.
  A loving heart left lonely for far too long
  Will eventually sing only gory battle songs.
  When the last tear of a romantic dries
  He starts shouting only mad war cries.
  So enough is enough I'm desperate now.
  I'll hit back and I'll make you bow.
  The man whom you once crushed under your feet
  Will break your spirit and uproot your teeth.
  For every insult and punch I took,
  You'll face the Medusa's look.
  And when your bodies will become stone
  There will be no witnesses, no one to mourn.
  So this is a warning from a man you threw in mud.
  Make no mistake that there will be blood.
  ©monosijsen

 • mrplawat 9w

  #Luck

  आज शाम जल्दी हो गई,
  शायद मौसम बदल ने को आया है,
  सुना है उन्होंने खैरियत पूछी हैं हमारी,
  शायद नसीब‌ बदल ने को आया है।
  ©mrplawat

 • johniel 10w

  I was tricked

  Its been a week, I felt so weak
  You make me sick, You restrict me breathe.

  Its been a month, I feel so dark
  I fall in the pit, you fill with mud
  I'm drowning and i climb myself up,
  I'm crawling and I fight to level up.

  An unfortunate day, I see you so okay.
  The flashback of what's us
  Starts crushing my heart to dust.
  My mind so dark my hands start to grasp.

  Back when i worked hard for us
  All you do is play and i always stay
  I loose my pride for you, you fake,
  I gave everything and all you do is take.

  The broken glass will never fix but the broken glass can make a slit, now you're in peace
  and so do i, i buried the keys i trusted on you
  So I'll remained locked and never fall, iloveyou.

  John Niel Nicodemus
  04-13-2021

  ©johniel

 • black_bells_01 11w

  Jenna (2)

  A thousand emotions behold
  A story untold

  I see black
  And in it all I lack

  A glimpse of freedom
  A pulse in a heart that's numb

  Painful, but not much
  Wounds are there but you can't touch

  Outside is the crashing rain
  Inside, a hurricane!

  Find me a place to go
  A companion, not a foe

  Or leave me on my own
  Take away the contracts and the phone

  Your fair is unfair
  Your torture is your care

  I wonder if you own a heart
  If it's all an act, a refined art?

  Ice can melt but not a stone
  My heart might pain but not the bones!

  ©black_bells_01

 • the_imperfect_poet 12w

  Told me you were never really in love,
  Although Cupid sent a white dove,
  Your word was enough,
  To make me rise above.

  One day, you'll see me going down your street,
  Real Gold on my feet,
  You'll want to be in my Audi's back seat,
  Although, your love was obsolete.

  My story's not discreet,
  Started with you lying through your teeth,
  Then a huge deceit,
  All the motivation,
  I needed was there,
  And although you say, That you'll forget me,
  Your biggest success, was deceiving me.

  Told me Never Really in Love,
  Although you were On the Verge Of,
  Telling me you did,
  Blinded by Oxytocin,
  I thought you were true,
  And although you were just Trash,
  I spent a lot of cash,
  And you made off with it, Like the flash.

  Let me tell you, that it's all in vain,
  I will make you pay, for all the pain,
  One day you'll want to meet me,
  You'll have to contact, my secretary,
  Then I'll expose you, as a Gold digger,
  Don't wanna have blood, on my Gun trigger,
  Cannot slap you, Gender biased Laws,
  But I will overcome, all my flaws,
  You'll never reach, the top like me,
  The highest you can reach, Is by climbing a tree,
  One day you'll tell me, That you could be the one,
  But I'm having too much fun,
  After you left.

  Broke my heart, into a million pieces,
  I'll make you pay for every single one,
  You said you'd be there Forever,
  Does Forever last three months?
  Saying I was the only one,
  But there were a ton.

  Till that day arrives,
  Hustling with my head down,
  Not gonna stop, till I get my crown.
  Sometimes I feel, like I'm a clown,
  But Never am I gonna have another frown.

  On a road right now, That I can't predict,
  Transforming into, An Adrenaline Addict,
  Trying to forget the Agony,
  Never gonna stop, Until I avenge the past me.

  ©the_imperfect_poet

 • belikepiyush_14 13w

  Saracasm

  Boy :- Baby you are like a coin
  Girl :- ohhh baby!!!!!! U mean i m precious....
  Boy :- Noo.... Two faces
  ©belikepiyush_14