#pregnancy

115 posts
 • johnettan 8w

  ഗാത്രം പിളർക്കുന്ന നോവേകുമെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠമാം പാത്രം ഇതൊന്നു മാത്രം
  ©johnettan

 • johnettan 15w

  ഗർഭം ധരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നത് നിന്റെ അവകാശം തന്നെയാണ്, സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഗർഭം അലസിപ്പിക്കുക എന്നത് ഒരിക്കലും നിന്റെ അധികാരമല്ല.
  ©johnettan

 • athoms_vivid_thoughts 16w

  [Post Marital Kouthukam]

  വിശേഷം വല്ലതും...?

  ഓ.. സുഖമായി പോകുന്നു...!
  ~ശ്യാം
  ©athoms_vivid_thoughts

 • brokengypsysoul 16w

  "You should consider abortion as there is a high chance your child will be deformed."
  She was broken and hurting; she didn't want to accept this news
  So many conflicting emotions, pulling her back and forth
  Sickness plagued her fueling her depression
  Finally realising the severity of the matter...she made the hospital appointment.

  One morning after a helpful doctors consult, she decides, "I'm going to keep this baby."
  I don't care; I will love and look after my baby no matter what
  The thought of abortion killed her inside
  She went home after taking the doctors advice for anti-nausea remedies
  She was hopeful, finally accepting, excited to be a mum again
  She knocked on the door, her sister comes to unlock the door and greet her
  The girl looks down and does her sister, shock sets in
  Red blood, lots of it, they look at each other in despair

  First, she had to accept that she had an unwell child, that she may lose the child, or have to make that decision herself. Once accepting to love this child no matter what, she had to accept that he was now gone.

  The nurse had to retrieve the baby from the toilet
  She was unable to look at him, not wanting to accept her reality but asked to keep him

  She sits, and she mourns with her delicate baby in his tiny coffin
  The deformed reality of her baby sinks in; she only wanted to love him
  Heartbroken, seeing this incomplete child that she so desperately realised she wanted
  She then had to accept his fate was never in her hands

  Life is a rollercoaster of emotions; you only realise what you have until it is gone; once you accept something painful, life changes.

  It hurts. It's unfair. It is a process of emotions but accepting reality is the only way to live in the present

  #pregnancy #loss #abortion #miscarriage #mourning #acceptance #love #storyofloss #hurt #heartbreak #sad #sadstory #sadpost #learning #greif #hurts #unfair #cruelworld #lost #mystory #storyofmylife #trigger #triggerwaring #accept #livelife #lovelife #loveourchildren #nohate #benice #imsad

  Read More

  Trigger warning bellow, ft pregnancy and miscarriage

  Read the story bellow

  ©brokengypsysoul

 • girlnextdoor477 20w

  Endometriosis- True Pain

  The news is here.
  And excitement fills the room.
  Even though I share your excitement
  I can’t help but to crumble even lower.
  Sometimes they take it for granted.
  To have the gift of life.
  Each time a new announcement arrives
  My heart suffers another crack
  Breaking it down even more.
  Day to day I suffer extreme pains with no relief in sight.
  Hospital trips, to break the pain.
  Everyday I suffer with nausea, just because.
  It’s a reminder of the cards I’ve been dealt.
  Having this gift is not impossible, just very unlikely
  So, what is a girl suppose to do?
  Pretend like It doesn’t bother me?
  Sit and smile?
  I listen to your story; I celebrate your news and laugh.
  But when I go home another tear falls.
  Envious. Resentful. Shame
  That’s how I feel.
  Does it make me a bad person?
  To want what you have.
  To be jealous of the one thing I can’t do.
  To cringe every birthday knowing my window is even smaller than most.
  My hope is fading.
  ©girlnextdoor477

 • ramankhosla 21w

  Please Read Thankyou
  ==========================================
  Someone ask me.......

  My 42 years old mum says that she wants an another baby. That's gross... I'm trying to convince her not to do that. Any #suggestions?

  My answer to this question?

  Can you please tell me what is #Gross if your #mother wants another #biological #child? She is only 42. I know for you it's late. Yes when it comes to health related concern regarding #pregnancy few complications are there. You don't want another sibling but what about your mother's desire/wish to become mother again is not important for you.

  I assume that you are the youngest child of your parents. Now imagine if your eldest sibling have the same wish like yours and if your mother because of your sibling's happiness change her mind to become mother again. This wish of yours does not exist, I hope you know the reason why.
  Please don't feel offensive. My purpose is not to make you feel sad or angry.
  If your mother want let her feel the same happiness again of becoming a mother again. Take care of your mother during the pregnancy if she gets pregnant again and also one more thing please don't feel gross.
  Now imagine your baby sibling in your arms. Still you feel Gross. You already have two siblings. Please answer this question. For a single second will you imagine your life without your siblings.
  Pregnancy at this age, is a matter of concern but if she is healthy let her feel the beauty and happiness of becoming a mother again.

  - Raman Khosla
  ©ramankhosla


  ==========================================
  ==========================================
  ==========================================

  #RAMANKHOSLA @ramankhosla #human #nature #mind #wisdom #writer #life #love #hate

  #wordsofwisdom #writerofInstagram #solitude #loneliness #uniqueness #unique #actions #Delhi #Mumbai #relationshipgoals #relationships #ladies #relationship #India #Indianwriters #date #marry #man #men #woman #women #vows #focused #usa #movie #romance #personality #persona #Intense #movies #poetsofinstagram #makinglove #lovemaking #sex #intimacy #intimate #stability #confidence #thoughts #life #consciousness #awareness #poem #poetry #Sapiosexual #timepass #EQ #emotion #feel #feeling #feelings #emotional #quotient #EmotionalQuotient
  #NoAlcohol #NoMarijuana #NoDrugs #revolution #responsible #politics #politician #humanity #erotica #moments #destruction #quote #quotes #virgin #humanist #Ocean #newbeginning #new #ends
  #erotica #erotic #lust #romance #roleplay #mirakee #DatingApps #Vibes #Vibe #intention


  #zindagi #wish #hate #pain #VirginityOfSoul
  #Indianwriters #poets #stranger #thoughts #Shayari #poem #poetry ##urdu #hindi #urdupoetry #hindipoetry #hindipoems #twoliner #TrueLove #Missme #missyou #feel #feelings #english #wish #nature #love #travel #life #inspiration #friendship #poetry #thoughts #diary #writersnetwork

  http://www.ramankhosla.com

  Read More

  Someone ask me.......

  My 42 years old mum says that she wants an another baby. That's gross... I'm trying to convince her not to do that. Any suggestions?

  My answer to this question?

  Please read caption.

  - Raman Khosla
  ©ramankhosla

 • sejal__dutta 21w

  When you feel that one lil one in living in your womb , that feeling will be something you can't express......


  Something for those who are pregnant.....
  All the best, you will smile after that pain.

  #littleone #betu #viral #momdiary #pregnancy #selflove #littleone #moon #positivevibes #pain #mirrake #writers #writesfornetwork #creative #netwrok #poem #quotes #moonyoumatter.

  Read More  Dear Moon,

  I know you are brave, in a way that no words can describe.
  I try to be strong for you to hold you for those NINE months but,
  You show me what true strength is?
  And after all unbearable pain you'll put your small feet on those red carpet bleeding from me ,
  It made me full of joy and I'll welcome through my smile.


  ©sejal__dutta

 • anuradhasharma 22w

  ©anuradhasharma

 • reshma_kausar_mohideen 22w

  ON THE LABOR BED.

  She silently screamed initially to hide her mumble roars within,
  Lied down in a excruciatingly comfortable position, with teary smiles at every slight spin,
  With abruptly gradual movements of the fetus she neared the moment of painful joy,
  Contracted and expanded her uterus, making the way for her unborn toy,
  Biting her lips and scratching her face, bearing unendurable cramps,
  Her eyes bled dried tears, pushing at every pull, she made several attempts,
  Her heart beats ran stoppingly when her nerves twitched and pinched,
  Experiencing the deadly birthing procedure, she gradually inched,
  Reached the doors of death to bring the new life on the Earth,
  Finally embracing her crying bliss with trembling hands, she went through the dark to enlighten his hearth.

  ©reshma_kausar_mohideen


  *Reshma kausar Mohideen.*

  *Insta Handle: sword_of_word_86.*
  *Reshma kausar Mohideen.*

  *Insta Handle: sword_of_word_86.*
  #baby #hospital #pregnancy
  #writerscommunity #writersnetwork #mirakee #mirakeeworld #star #mother #labor #pain #delivery #newborn

  Read More

  LABOR BED.

  ©reshma_kausar_mohideen

 • 11amthoughts 24w

  It was just the scare

  It was just the scare
  The pregnancy scare

  I was crying the whole night
  Wondering about the consequences
  and the aftermath
  It was just the scare
  The pregnancy scare

  I was clueless
  It was my first time
  Trusting the boy with my first
  When I called the boy
  With hope in my heart and
  fear in the eyes
  It was scare
  Just the pregnancy scare

  Are you sure?
  'Cause you are such a slut
  Opening your legs for God's knows who
  It was scare
  Just the pregnant scare

  The night was dark and unnerving
  I look at the moon through the rusted windows reciting those words inside my head
  It was scare
  Just the pregnancy scare

  I wrapped my arms around the abdomen
  Trying to tie all the loose hope
  Staring at the unmade bed
  Cursing my life and the supreme
  Wondering if I will be happy again
  It was scare
  Just the pregnancy scare

  I confided in one of my best friends
  she hugged me close
  And whispered in my ears
  Don't be scared darling
  It's not the first nor the last
  It's a manuscript of existence
  And then I let my tears flow
  Maybe it's not as bad
  Maybe I will get through
  Maybe I am strong
  Like everyone before
  But that's all it was
  scare
  Just the pregnancy scare
  ©11amthoughts

 • evelovestar 25w

  Your Seed

  You have that wonderful seed,
  That's full of life, and full of bliss,
  When nested inside of me,
  We make those wonderful kids.

  ©evelovestar

 • unsung_seagull 26w

  Jack and Jill,
  Did a Netflix
  And chill.
  Came close
  At will.
  Forgot to take
  A pill.

  Born was Bill.
  ..
  Big expectations
  To fulfill.
  Sleepless nights,
  Was a usual drill.
  Entire drama was
  An emotional grill.

  Life turned
  Uphill.
  ..
  Of that night,
  Both are
  Horrified still.
  They've a lesson
  To instill.

  If you have time
  To Kill-

  Of all fancy frills,
  Never a
  Netflix and Chill.
  ..

  #lessons #wod #pod #mirakee #writersnetwork @mirakee @writersnetwork #sarcasm #satire #netflix #pregnancy #lol #jackandjill

  Read More

  Netflix and Chill

  ©unsung_seagull

 • reshma_kausar_mohideen 27w

  A BATTLE OF SURVIVAL.

  She didn't know whether she bore a star-crossed fate
  or the almighty was willing to test her forbearance,
  they called her 'A curse to the society' and her child, ‘An illegitimate'
  though she held a different perception and looked through broader lens.

  She was beaten, raped, blackmailed and pained,
  over and over again, her dignity was scraped and stained,
  her unborn was the innocent seed of her immature womb, they sowed,
  tied to her cord, was it, when ruptured they, her body with their lusty sword.

  Our highly civilised society was desperately thirsty for her unborn's blood,
  wished to uproot it's existence with their rancid rules' erosion,
  their putrid mentality, blamed the victim and crowned the accused as 'stud',
  mistaken had they, feeble was the lass not the mother who had survived the corrosion.

  She chose to bear her baby and fought for her right, her freedom,
  the path was thorny and difficult but she did give birth to her tiny blossom,
  the only weapon she held in the war of criticism was of education,
  courageous was the lioness, with acute pain she raised her son.

  The discipline she inculcated, the values she imbibed were commendable,
  firm determination converted her son from 'An illegitimate to the most respectable',
  renown doctor of the town was an illicit child, the society had conveniently forgotten,
  ones who left them midway to battle alone for survival later sought thconsultation.

  ©reshma_moin_sheikh

  Reshma kausar Mohideen.
  Insta Handle: sword_of_word_86.

  #mirakeeworld #mirakee #writersnetwork #writerscommunity #taboo #society #rape #mother #pregnancy

  Read More

  TABOO

  ©reshma_kausar_mohideen

 • reshma_kausar_mohideen 30w

  EXPERIENCE OF MISSCARRIAGE.

  This was the first time, all the pains and aches felt blissful,
  Her perpetual sickness felt like budding roots, soon to be fruitful,
  Every time she fainted, every while she retched or spewed,
  She embraced the flames of twinges on which her dreams were getting brewed.

  Every time, she used to feel healthy and good, she day dreamt,
  Sometimes counting the days remaining, sometimes successfully spent,
  Sometimes she'd caress her belly and bless the tiny blossom inside,
  Changing positions a million times, on the quilt of sleep, her dreams would glide.

  All of a sudden a disasterous wind flew with an enormous force,
  Sharp pangs made her squeak in her sleep's course,
  Causing a crack on the brittle panes of her long awaited desire,
  Bled her heart and soul burnt all night on the ill-fate's fire.

  The next morning as she scaled the road towards her medic,
  The closer she reached, her heart thumped with greater vigour,
  Waiting in the queue outside, she could think nothing but only predict,
  In a quivering voice, she explained, eager to hear good from the doctor.

  The fear that clutched her last night finally gulped her at once,
  On learning that her womb was getting cleansed by itself, she panicked and freaked,
  Choicelessly, she was to witness her foetus oozing out, it's disintegrated organs,
  She still waited for a miracle until the last drop of blood got leaked.

  Has seperated her from the unborn, that devastating miscarriage,
  She still couldn’t find the key to emancipation, unlocking the bondage,
  The wounds on the internal walls of her weakened body have healed,
  Scars that abortive pregnancy left on her soul have still not concealed.

  *Reshma kausar Mohideen.*

  *Instal handle: sword_of_word_86.*

  #misscarriage
  #mirakee
  #mirakeeworld
  #writersnetwork
  #mother
  #poem
  #trauma
  #health
  #unborn
  #pregnancy

  Read More

  MISSCARRIAGE.

  ©reshma_kausar_mohideen

 • karenallen284 36w

  When your tiny heart could beat no more,
  your soul was free and at rest.
  Although my heart began breaking,
  it knew, Heaven's only for the best.
  ©karenallen284

 • broken_glass_words 39w

  Little One

  To my mini me,
  One day I'll kiss your head
  And all of my problems will fade
  I haven't met you yet
  But I promise I'll be yours
  Forever and always.
  I promise to love you unconditionally
  And to hold your hand through the rough nights
  And to fight your battles until
  You're strong enough to fight alone
  And even then I'll be by your side
  Ready to help you
  With whatever you need
  I promise not to make you feel lonely
  Or depressed or suicidal
  I promise to hold you when the storms
  Are loud and scary
  I promise to love you
  Like you truly deserve.
  ©broken_glass_words

 • rahul5367 61w

  Pregnancy

  One carries baby for 9 month in her womb and other takes care of her and baby for 9 months too. Both are pregnant in real sense.

  ©rahulrathi

 • rachelgreen 63w

  Trepidation

  I feel an unknown fear tugging my heart
  With my thoughts all over the place
  Like a hobgoblin skipped through the caverns of my brain
  My emotions and feelings vibrating with trepidation
  My eyes glued to the test kit placed ever so gently in front of me
  Hot tears streaming down my face
  As I witness the result unravelling the blossoming life within me
  I place my trembling hands on my belly hoping to convey my unspoken words of assurance and promises
  ©rachelgreen

 • ciara1 65w

  I Thought I Was Pregnant Yesterday Last Part

  I asked, " What about hunger cravings effects, movements in the stomach and emotional effects?"
  She said, "yes, birth control can leave appetite increase, emotional stress and movements with bowel movements can make you feel movements in your stomach for some days depending on the bowel movements you have often."
  I said, "I forgot about that, I have been having bowel movements lately and diarrhea."
  She said, "that explains it all, you will be fine, the test is accurate."
  After that, I just think I am sort of paranoid with that. Honestly I am against abortions but I feel that if a woman wants to either abort her child or keep it. It is up to her. It is wrong to give children and abortions. Abortion is murder, I am not going to say it is not. I have to be honest with myself and God. I went to the Lord and told him that if I am pregnant again, I will give the baby up for an abortion. God was not pleased with that, and he will not be pleased with that if me or anyone else decides to do that. I feel that people should not judge other people about things on a situation that they do not understand. We all do have our choices. If anyone decides to abort their children. It is your decision, it is whatever you and your partner decides. Partners and spouses really have to compromise on that. God will forgive you but he will not like it. That goes for me as well. It will be my decision but God will be disappointed in me. Thank God that I am not pregnant again, and for now on I would be more careful on my decision-making.
  That photo of me is an old pic of me when I was pregnant my child Kiara Powell. That picture was taken in 2018. She is one-years-old now.
  ©ciara1

 • ciara1 65w

  I Thought I Was Pregnant Yesterday

  I did not know what have gotten into to me these past couple of days. I was so sure that I was pregnant these couple of days. Two days ago, while I was keeping myself busy publishing my artworks, my quotes and publishing my book stories on these apps. Not to get off-topic. As I was working on those things, I felt pressure in my stomach. I felt movement going on in my stomach. I said to myself, "Oh Lord I hope I'm not pregnant again, I'm not ready for another child.
  I kept touching my stomach all day, the day before and Yesterday. I was extremely frantic. I had texted my boyfriend the day before telling him to call me it was important. Before I started calling him I had prayed because I had a lot of negative thoughts in my head telling myself, "if we have another child, this nigga go have to get 5 jobs, I would have to put these apps on hold for awhile, my passion would be gone for a long time until I find another way to multitask with two kids, I know that the people in my church would talk about us having a second child because it's a sin to have sex outside of marriage and all, shit like that, and if I tell people that I wanna abortion they would judge the fuck outta me." That was all running through my mind Yesterday and the day before. That is why I prayed before I started talking to him. When he called me back, I told him that my stomach been feeling odd lately.
  He asked, "odd? How odd?"
  I said, "like I'm pregnant again."
  he asked, "how you feel pregnant?"
  I said, "I feel the same way I first felt when I was pregnant with Kiki. I noticed my appetite is increasing and when I eat, it seems like it is going down another pipe. It feels like I'm eating for two instead of eating for myself, all of this sounds a lot familiar from my first pregnancy. God knows I'm not ready for another child. Kiki gives me a hard time as it is crying so much and throwing tantrums that I have to wipe her ass to shut her up. I love Kiki so much and I am not ready to love another child right now, I have too much feelings for Kiki right now."
  he said, "I'm not ready for another child either. I was silent for a minute and he responded again.
  He asked, "I thought that birth control pill was in you and I thought it last for five years?"
  I said, "Yeah but you can still get pregnant even if you do have a birth control protection device in you. that's why last week I had wanted to schedule an appointment to meet with my doctor to see if the protection device is still in the right place in my vagina cause they told me to schedule an appointment with them after 10 months and it's way past 10 months now. I called up there and the receptionist girl said my doctor won't be in until after next month. That's a long time for me, I wanna know right away. They said they not really scheduling appointments right now cause of the virus still spreading.
  He said, "yeah I know that, but I know that's your body and all. I was thinking of a plan B pill."
  I asked, "what is a plan B pill?"
  He said, " its like a pill to stop the baby from developing if it's a fetus inside of you."
  I asked, "what can I get that at?"
  He said," they sell it a CVS or Walgreens you can get it from there."
  I asked, "do I buy it at the pharmacy or...
  He said, "yeah you can get it from the pharmacy."
  I asked, "can you take me tomorrow?"
  He said, "yeah I take you."
  I asked, "so what do I ask when I go up to the pharmacist? I know I don't say aye, you got pills so I can kill the baby that's inside of me?"
  He said, "naaaw not like that, you can say you just wanna know if you got some plan B pills or abortion pills to stop the baby from developing."
  I said," please keep this just between us, don't tell yo mama and I won't tell my mama cause we already know how they would react to the fact that I'm pregnant again, and if we tell them that we getting an abortion, they would be against that."
  He said, "I'm against abortions too but I feel that's yo body, and you can decide on that."
  I said, "I'm against it too, but I feel if a person not ready for a child or more children, it's up to the female that if she wanna continue with her pregnancy or not.
  When my boyfriend and I talked about the situation of me feeling like I was pregnant. I made some phone calls at the local pharmacies in the area. I called Walgreens around 8, and the operator on the phone said the pharmacy was closed. I called yesterday morning and the pharmacist still was closed. I had called my boyfriend back.
  I said, "they still not in, they said they closed, so what can I do now?"
  He said,"I looked up the B pills, the results I got said it wouldn't work if you already pregnant, you would have to get some abortion pills to stop the baby from developing."
  I asked, "where I get that from?"
  He said, "look up on Amazon."
  I said, "okay, I call you back."
  It had taken me 10 minutes to look for abortion pills on Amazon and the abortion pills I found costed $14 or $19. I had called him back again informing him what I searched.
  He said, "14 or 19 dollars for some abortion pills? Naw that wouldn't work, abortion pills cost an arm and leg, we need to look for a higher amount. Try searching for abortion clinics."
  I said, "okay, I call you back."
  When I hung up the phone, I Googled abortion clinics, and I got different locations. I found one abortion clinic that was near me but when I called, the operator said they were extremely busy with there lines. I am usually the type of person that is patient, but in that moment, I was not. I wanted to handle that right away because I did not want no baby right now honestly. I had found other locations but it was far downtown. I called him again.
  I said, "the only locations they got that is available is downtown."
  he said, "wow, what street?
  I said, "it's on Washington bvld."
  He said, "awe, I'm just doing this for us. Usually the further places be the best ones to go to than the local services. You can call them and asked for abortion pills."
  I said, "okay, I call you back."
  I called the abortion center and a woman answered the phone. I asked her was that an abortion clinic? And it was. I told her my situation, and she asked me did I wanted to take a pregnancy test first, and I was willing to do that. The clinic was opened yesterday. The lady on the phone informed me about their guidelines that I needed to wear a mask coming into the clinic because everyone is still practicing social distancing. No children were not allowed there. Only the patients could sit in the waiting room. I had thought it was going to take us a while getting to the clinic since it was located downtown, but it only took us 25 minutes to get there. My boyfriend and our daughter both stayed in the car until I was finished. The lady informed me on the phone that the pregnancy test was not going to take them long to do. When I opened the clinic door, I walked towards the receptionist desk. I was the only person there, and
  a woman was sitting there.
  She said, "you here for the pregnancy test correct?"
  I said, "yes I am."
  She said, "okay sign these two forms.
  I took a seat in the waiting room and signed and dated those forms and stood up and gave them back to the woman.
  She said, "Okay take a seat and wait until we will call your name. 10 minutes passed, and the woman called my name.
  She said, "Ciara? You can come. Here is a cup for your urine test.
  I took the urine and I had to wait another 10 minutes to get the results. The woman called my name again.
  I said, "Yes?" Walking up to the desk.
  She said, "We got your results, it's negative, you are not pregnant."
  I was not surprised that I was not pregnant because I was so sure that I was before. Thank God that I was not, but I was still skeptical on why my stomach was still feeling that way.
  She said, "it could be due to your protection device, they do leave side effects."
  I asked, "what type of side effects?"
  She said, "stress, depression, weariness.


  © All Rights Reserved

  ©ciara25