#lonliness

1160 posts
 • raul12 3w

  Life

  Sometimes I wanna cry
  Sometimes I wanna laugh
  But life is strange because tears and smile never find their way when they are most needed.

 • balaji_venkat 4w

  தனிமை

  இரவு புலர்ந்தது

  நிலவு வந்தது

  நடுநிசியில் நினைவலைகள்தான் எத்தனையோ? 

  அமைதியான காற்றில்

  ஆழ்ந்த நிசப்தமும்

  கேட்டிராத பல கேள்விகள்

  எஞ்சிய சில பதில் களிலும்

  வாழ்க்கையின் பயணம்

  எதையோ தேடி மெல்ல நகர்ந்தது- இன்றும், 

  ஆகாசதில் தெரிந்து மறைந்து போகும் விண்மீன் போல. 
  ©balaji_venkat

 • nazishnazir 8w

  A P. A R. T.....

  From the world of mine
  That's already turn apart
  That i have been trying to fix apart
  Piece by piece like. Broken mirror
  Glueing the pieces together
  And just when I place them right
  Out of nowhere do these pieces fall apart
  And onto the ground
  Tearing apart my world even more
  ©nazishnazir

 • redress 10w

  Darkness

  The day creeps in and chews you alive while the darkness of the night never leaves.


  ©redress

 • abinaya14 11w

  Loneliness

  You want no one to ask you-
  Why you are sad, angry or happy
  Want to be alone, not caring about what you do
  But, when done so, you reel from the blow
  Maybe it was freedom you wished for,
  You got loneliness instead.

  ©abinaya14

 • balaji_venkat 12w

  Separation

  My nights slowly drips into the silence,
  With a bleak of light around,
  I hear it clear, a sound.
  More closer and more clear.
  Just hearing my hearts resonates to it,
  I see a silhouette of you standing by the door,
  Waiting for me to call you in,
  I call upon you in the only names that's close to my heart,
  O' Govinda O' Gopala
  Come to me, sleep with me,
  For the flames of separation,
  Tortures me day and night,
  Come to me again, sleep with me,
  Before I realize it all as a dream.
  ©balaji_venkat

 • the_moon_kid 12w

  Black is not my favourite colour but everything around me is in black. From dark mode in the apps of my phone to my life, the colours somehow faded away a long time ago. Peace has been outshone by chaos and my life is nothing less than a havoc wrecked by me, myself. Going through some pages of my childhood on a subfusc night, while staring outside, makes me realize how much of a 'full of life' person I was. In short, jovial. I didn't fake happiness, I didn't fake myself. But now ? Everything is so different. It all seems like that black page of the scrapbook, which I always used to skip back then, just because none of the colour pens are visible on it. Yes, exactly like that I've become now. Without colours, without a reason to go out and breathe in fresh air. I fear people. I've seen people walking all over me. That old slam book which I made when I was a kid, is full of names of my friends with their photographs. Some of the names have already effaced and some are just saved in the contact list, sitting in a dusty corner. Their photographs now seems to be blurry, hitting me hard and making me realize that it's been so long since I've seen them or felt their presence. It's not only their fault but mine too. We lost touch. We never tried to be in touch. May be we didn't need each other or may be we were so busy with our materialistic life that we actually forgot the value of 'people' in life. And now, I can only regret.
  Life is now all about being locked inside a four walled room with pictures of my childhood, smiling. Cheerful, playing around, under the sun with a constant smile on the face. No worries, no fear. Huh ! I never knew adulting would be this tough ! Life is not anymore about those cute drawing books, sparkle pens, different shades of oil pastels or brushes dipped in acrylic colour bottles. Rather, it's about hiding my tear stained face, red eyes, drenched pillows, heartbreaking quotes, sad songs and some deep buried truths of life. I've been hijacked by my emotions in a way that they now strangle my throat and try to choke me to death.

  I really hate this point of life where I, myself don't know where I actually stand. Some would just say "You're a grown up now, so act like one !" And some would just throw "Ah. You're a kid, don't act like a grown up !"
  *Like excuse me ? What's wrong with you ? Can you please make yourself clear with your own judgemental opinions and then please do me a favour and enlighten me too where I really stand ! This seems all so messed up.*
  I feel like a part of me is mocking me and laughing, saying how things didn't turn out the way I wanted them to. How it's all so different from my expectations. How I was never told that I would have to go through such phases in life. I was not mentally prepared to be hit by such traumatic experiences of life. Not catastrophising okay ? I won't say that my life is bad because I know it's not. It's just I didn't think of it this way.
  People say, I talk less but they don't even understand this simple thing that when I start speaking about my problems or anything related to me, they would just start ranting about their own miseries. Like okay, it's not a problem for me to listen but someone who always listens to others sometimes, needs a listener too !!!!! What's so difficult in this to understand ? They can't just come to me and say "You're sad because you never share things !" *Like you give me a chance to do so !* would always come out as a murmur. Why ? Because I fear hurting people.
  I know, I've always been that kind of person who just fades away on days and comes back when everything becomes normal. This is my thing. I've become like this due to the situations. But not everyday you can fade away right ? Not everyday you can hide away yourself from people.
  But what might happen everyday is that you keep dying within. And that's what happening to me. I've been dying since years and by now, I've already died many times before. Yes, it does sounds much quixotic but some things are like that only. Out of many people's league to understand. While trying to become a moon for others I chose a dusky, deep ocean for myself to sink in. While trying to be someone who would give her shoulder for people to cry started has been taken for granted and ended up locking all the doors resisting human existence in life. While trying to be a reason for others' colourful, aesthetic life, I embraced black as an aesthetic shade for myself where highlighters and sparkle pens don't work. But something which hides every reason, everyone out there who are standing outside my door with esurient hands and ferocious eyes to tear me apart like they've always wanted to.

  I've died many times before but this time, I'm alive in the dark, camouflaged , so that no-one could ever find me.


  ~ Shweta

  @mirakeeworld @miraquill @writersnetwork @readwriteunite

  #blackstory #aesthetic #life #struggle #lonliness #mirakee #toxicity #deadoralive #cries #unheardtales #issues #fear

  Read More

  ~ I've died many times before.

  ©the_moon_kid

 • balaji_venkat 16w

  Night cry

  Two hearts apart,
  Long lengthy night,
  The cry of loneliness.
  ©balaji_venkat

 • the_writing_tales 16w

  Ek daur

  Ek daur tha ,
  Jab hum tumse sab kuch baatte the.
  Khusi ho ya gam
  Tum hamesha pas the rehte.

  Aur ek ajj ka daur hai,
  Jab hum tumse sab kuch baatna toh chahate hai,
  Lekin hum ek dusre se bohot dur hai ja chuke.


  ©the_writing_tales

 • the_indian_train 16w

  Pride and Prejudice

  Elegant curtains hung all around,
  With the best porcelain for dinner.
  Adorable cushions gleam with red,
  Feted lights smolder with a fade.
  Alluring dress, I put on,
  To delineate my "pride and prejudice",
  I came down the palid stairs;
  Hoping doorbells with jocund attires.
  But none to knock at the door,
  Nor to look upon the astounded core.
  Waiting there perplexed and still,
  I leaned o'er the silver fringed sill.
  Hearkening a melancholy strain,
  The optimism of a contended night.
  In a pensive and vacant mood,
  I see the sunset, like the rout of a chic verve.
  Filled with dejection and lonliness,
  I bunged my flap of arrogance.
  Aye, to the utmost abhorrence;
  There lies an empty hall,
  Abandoned and deserted.

  ©the_indian_train

 • inutansharma 18w

  आसमां की ओर देख चाँद को खूब पुकारा हमने
  कभी भीड़ में कोई सुन ले इसलिए चहकते रहे
  कोई ना आया हमारी दास्तान सुनने
  गुलिस्तां खली हो गया और हम तन्हा महकते रहे

  ©inutansharma

 • germannib 18w

  Longing

  I prepared my heart for this journey...
  Feelings I had, I thought were my own...
  I was relieved that I was not alone...
  It is by grace I met you half way...
  Resonating my emotion...
  Easing my lonliness...
  And longing became a belonging....

 • wordsoftheetwilight 18w

  Sometimes people post their thoughts
  Cause they are so lonely
  That they feel some one might retaliate to
  them!  ©wordsoftheetwilight

 • _sri_nidhi_ 19w

  Loneliness- A journey to where!?

  Staring into empty space;
  Each day feels like a choice,
  Often talking to the shining stars;
  About my pains and my scars,
  As they're the only ones who listen to me;
  Tried to be someone I wanted to be,
  Shared my pain, Despite being so far;
  Locked myself with all the scars,
  Dealing with mess and imparting more stress;
  Filled with thoughts that I don't understand;
  Swirling myself and being steady;
  Spending times hearing sweet medley,
  Feels like I'm living in the world of silence;
  Realized that- I slipped into the core depth of lonliness,
  Tearing apart often just to feel;
  And the pain,seems to be soo real,
  Length of my loneliness knows no bound;
  For its the only solace I have found!
  ©_sri_nidhi_

 • raziqu 19w

  I don't know why
  ..
  I can't stop thinking of you..

  ©raziqu

 • _harmony_in_the_dark 20w

  Girl in the woods

  There is a girl out there in the woods living in a house with high walls that she made to protect herself from the wild. No she wasn't hurt before but she's afraid she might. She's heard stories about it. So she decided to keep herself safe. But she's also fascinated by the beauty outside. The colourful flowers, the musty smell. The soulful sounds and all the different flavours. She gives herself the luxury to experience all this every once in a while. But she keeps herself from getting too attached. Because what if it all goes away someday? What if everything vanishes due to her touch? So she loves them from a distance. She developed a crevice in her wall. And everything get in through it. She tries hard to seal it but she's unable to. She wants to build high walls so nothing can ever get in and hurt her but she also realizes that in order to do so she'll have to keep the good things at a distance too. So no matter how hard she tries, she cannot seal her crevice. And now she has gone crazy ricocheting between the two.
  ©_harmony_in_the_dark

 • nikzzz05 21w

  Sometimes I look at the moon and witness its beauty; sometimes I look at the moon and see only empty. Moon & me; I question if we are somewhat alike :)

  #Moon #poet #poetry #thoughts #wreckage #pain #solitude #lonliness #longing

  Read More

  Wreckage

  I gaze at the stars,
  To get a glimpse of my destiny.

  I look at the moon,
  To seek solace in its lonely existence.

  Alas, why is the sky so dark?

  Mirroring my heart or whatever is left of it;

  A glorious wreckage through and through.

  ©nikzzz05

 • areswithaquill 23w

  Emptiness

  Emotions are something thats universal. We all feel them.
  But how we know someone else is dealing with them has been forced to feel universal too.
  From what I see, No two people deal with emotions the same.
  Some grieve in traditional ways, while some internalise it.
  I often find myself laughing louder at everything, especially when alone.
  All in hopes that someday maybe, I'll convince myself I feel happy. 
  I find myself filling the empty places in life with things to do and learn.
  Theres always more to life than you think.
  When people fail you, Theres always art, the stars and the sky.
  There's always poetry, watching the words dance as they dangle from a string.
  You are never truly alone, as long as you have an eye for the universe and its wonders.
  ©areswithaquill

 • vasubandhu 23w

  ©vasubandhu

 • shabadsukoon 23w

  ...