#grownup

147 posts
 • unnatural 4d

  .ಕಡೆಗೋಲು.

  ಅಮ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮೊಸರ ಕಡೆದು ಬೆಣ್ಣೆ/ಮಜ್ಜಿಗೆಯ ಮಾಡಲು,
  ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹನುಮಂತನ ಗದೆಯು,
  ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದುಂಟು!!

  ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡೆದು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ,
  ಕಡೆಗೋಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆಯದಾದರೂ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಳಸಿ ಹೋಗದು.

  Childhood memories ❤

  #kannada
  #memories
  #life
  #grownup
  #mirakee
  #miraquill
  #writersnetwork
  #technology
  #Old

  Read More

  .ಕಡೆಗೋಲು.

  ಅಮ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮೊಸರ ಕಡೆದು ಬೆಣ್ಣೆ/ಮಜ್ಜಿಗೆಯ ಮಾಡಲು,
  ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹನುಮಂತನ ಗದೆಯು,
  ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದುಂಟು!!

  ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡೆದು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ,
  ಕಡೆಗೋಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆಯದಾದರೂ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಳಸಿ ಹೋಗದು
  ©unnatural

 • an_anonymousfeminist 21w

  18 year old!!!

  Happy birthday to me !!!
  And to all my amigos turning 18 this year,
  Shout out to the memories we made all over,
  Sometimes joy , sometimes tears and facing fears.

  Seems so fast, but yes I'm eighteen,
  Is this the beauty of spontaneity or just a newer version of my sweet sixteen??

  Life's often an enigma,
  Though threatens our last dance yet never a stigma.

  Oh! By the way, Hello to the reader,
  Familiar or not, not so sure,
  Thus, here I am, introvert as I stand,
  And a quiet trespasser for the world's band.

  Is it so wrong when I contradict the conventional,
  As, out of the serene sky stars are visible,
  But for me, jewels of heavenly angles are sensational.

  As growing up, I fear of loosing the innocence
  "Behave Yourself" will now govern my presence,
  Honestly, not at all happy with my this birthday
  Mumma, now wouldn't you feed me someday?

  Heart allures the dreamland,
  Mind chases the rat race,
  Peer pressure human cradle and those sour games
  Keep a secret,
  I still couldn't out grow my barbies and her dresses.

  I wish i could die without growing up,
  I wish I could skip all the years coming up,
  Don't know when I said yes to 18,
  Stumbled bumbled next to seventeen,
  Well, I still act Mr. Bean.

  Should I be scared or should I be bold,
  At this crossroad of young and old.
  Half of us might wish to bury his face, horrified of next move,
  The other half might wish for freedom and cement a world of his own groove.

  Not so happy, not so sad,
  Not so good not so bad,
  Not so toodler not so grown,
  I jus crave could light up all the candles blown.

  I don't know the genre of rest of my life,
  I must be careful for each of my drive,
  Frankly, there would no one to tell me how to take off,
  With this a so called "Adult" signing off!!!

  ©an_anonymousfeminist

 • lifeistooochota 28w

  Bachpan ma bhai behan tera ghar mera ghar khelte the
  Aur bade hokar ladte hai
  tera ghar mera ghar

  ©lifeistooochota

 • niviee 37w

  Maturity is not defined by age or employment or by marital status...

  You are matured when you start squeezing the toothpaste tube from bottom !!!

 • peachywriter 38w

  This is a true story, I often share my life through the flicker of poems or slams, there are people out there who know what I mean. Forgiveness isn't something I plan to ever do. As it has been years
  But I was forced to grow up too fast
  #littlechild
  #grownup #darkness #theworld

  Read More

  Was Once

  I was once a little girl
  Little girls grow up
  They cry
  They love
  They feel anger
  When I was a girl
  I was carefree
  Not a blemish of darkness
  Till him
  A man, not much older
  One who I looked up to
  And as a little girl
  I trusted him
  My other half
  My own brother
  I was a little angel
  Whom never saw evil
  Until him
  Darkness corrupted my heart
  The first night
  He told me to not tell them
  I hid in the shadows
  Behind my parents
  I wasn't carefree
  I wasn't joyful
  I would hide in my room
  Wait out until he left
  Days blossomed into weeks
  It wasn't long till he was gone
  I saw no justice
  He is still around
  But darkness clouds my heart
  Secrecy floods my very soul
  The man who I despise
  The one who I hate
  For far so long,
  I hope to never see him
  My brother, a horrible man
  I was once a little girl
  Who saw the world in light
  But as I grew up
  I was faced with darkness
  ©peachywriter

 • 12mizzy 38w

  How happy the childhood was.
  The eagerness for the evenings,
  To play with stone and sticks,
  Marbles on knees,

  Playing Hide And seek,
  And finding our friends.
  The one use to have Beyblade,
  Was the richest guy of the group.

  Receiving two chocolates from our friend,
  On thier birthday,
  And making their celebration grand.

  Making friends was just a hobby,
  But now we need a friend who is comely.
  How easy it was to kick people from our life by just saying,
  "Katti toh katti tu khaa matti mai khau chocolate"
  The second day we played with the same person we fought yesterday by just touching the two fingers with theirs and saying,"bucchi"

  I never felt the needs of toys,
  Though it was infinite,
  But my childhood wasn't.

  I am not that eager to be a billionaire,
  As compared to going through
  My childhood pictures,
  And wanting those days back.

  Childhood was something,
  To laugh on anything,
  And cry on senseless things.
  Now we need manners to laugh,
  And loneliness to cry.
  @_12mizzy.writes
  #childhoodmemories#grownup#ceeserepost
  @11maria @writersnetwork @mirakee @mirakeeworld

  Read More

  .

 • lifeistooochota 39w

  Bhai behan alag kyu hote hai ?
  bade hogaye bolke
  ya salary kiski zada hai
  ya soch ma farak hota hai ?

  ©lifeistooochota

 • arunkrishnavivekananthan 48w

  Nightmare

  When i was a kid i used to afraid of ghosts and darkness. And after all grown up, when i starts to understand the real world and its reality the true nightmare starts.

  ©arunkrishnavivekananthan

 • pranalishah 49w

  - Teary Smiles -

  We’ll never be a grown up,
  We’ll always remains that palm sized infant
  As if, born just moments ago,
  And parents welcoming us with teary smiles,

  And that’ll be so, forever,
  from childhood to old age...

  ©pranalishah

 • sarahrachelea 52w

  Great song stays forever. Not just in a teenage era, adolescent young adult moment, and so and so. It stays. You have (and you make) a special room for them.

  You're not saying goodbye. They are with you. You keep them in their room that you've made for them. Inside you. You carried them in your life journey. And sometimes you come back to rendezvous, re-visit and re-unite to them, which is the part of the old you.

  You enjoy the memories, the feelings, the sensations, the meaningful stuff that you've had to left behind. To see how much you've grown and outgrew some of stories from the past. To see how far you've walked away.

  Good music is like a good friend. Sometimes you miss them, then you go back and return. And you feel it again, a comforting embrace for your soul. Some of them are beautifully meaningful, containing with the good old day memories. And you carried them in you.

  I still carried this beautiful emotional song and the good old day memories behind it. And sometimes I return to enjoy. Again and again. A comforting embrace for my soul that truly speaks to my heart.

  ~ her journal
  ©sarahrachelea

 • peheli_nazm 57w

  The Eternal beauty and the eternal love
  Nothing but the misconceptions.
  ©peheli_nazm

 • amoghavarsha 58w

  All people on the planet are children, except for a very few.
  No one is grown up except those free of desire.
  © Rumi

 • fidesgheysary 78w

  Wendy Darling's Letter

  Dearest Peter,

  It has been ages since the last time we were together...I'm no longer a child, I do not even have to pretend as the mother of the lost boys when I am going to be a real one soon. The reason why I'm writing is to tell you the gender and the name of my first child. I am expecting a girl and her name is Jane. It'll be easy for you to remember when the time comes you'd come and visit her. I've been telling her about you and though you might not understand, I feel that she likes you a lot.

  The world is changing Peter, so I ask of you to not forget her. Take her to Neverland at the right time so that she may always find a way to stay confident and certain in difficult and trying times of her life and this world we are living in. It would be selfish of me to write this but there are times when I wish I have stayed with you. But this world needs constant would be heroes and leaders. I can only hope that my effort in the coming years nurturing her would contribute for the sake of our world.

  Whoever your real mother maybe Peter, no matter how much you deny her, this you cannot disprove, in your unexpected and unwanted absence in her life and vice versa, has only turned into a gift least anticipated. And you Peter, remains a constant beautiful memory in my time at the nursery. Growing up is harder than I thought...that I feel sometimes, I have become older than my mother. Some would say wiser but one must not be hasty into concluding so.

  I still dream of seeing you again but never be afraid of me. My appearance may have withered but I'm still Wendy, just a little taller and well, Edward would say, fashionably dressed.

  Sincerely,
  Wendy Darling
  ©fidesgheysary

 • darlingdontfret 79w

  Only me

  Call me bad names
  I'm sure I've heard worse
  Kick me when I'm down
  I won't stay down long
  Stab me in the back
  I'll not turn around

  But dont say you've been there
  All the time when im succeeding
  Don't say you love me
  After I've finished bleeding

  ©darlingdontfret

 • darlingdontfret 79w

  Grown up

  In a hurry
  To grow up
  To get on with our lives

  But we don't even know
  What we've asked for

  ©darlingdontfret

 • lifeistooochota 83w

  Bache chote rehte hai na tab tak sab acha rehta hai,
  Bade hojana ka bad sab ma samajh dari aajate hai !!

  ©lifeistooochota

 • s_riyansha 86w

  I've grown up

  Playing those stupid games self-lessly
  No anger, no jealousy, a pure transperancy
  All those delightful jiffs are now absent
  Summer vacation has not the same enormous excitement
  This is when I realized, I've grown up.

  Friendship is not a connection of hearts rather is now a relation for self-centered mean
  Immensely missing the lost childhood's sheen
  Kindness, trust, honesty, loyalty has now become the traits of stupidity
  Being childish is not cute anymore but is considered as immaturity
  This is when I realized, I've grown up.
  ©s_riyansha

 • shrutirnair 86w

  #childhood #grownup #pokemon #netflix

  The unsettling saga of online classes

  Read More

  Growing up?-1/8

  From "uniform is incomplete without a tie" to last night's pjs and slippers...

  ©shrutirnair

 • reddy_alluri16 88w

  The Grownup birthdays

  I was never excited about my birthday. This isolation has no effect.
  It's simply one more day for me in my life. This day just brings back individuals to your life for one day and they will make a decent attempt that they recollect you and they care for you. Growing up I understood that it is the day to thank your parents, they are the reason that you are alive today and remaining in the society with poise.
  I simply needed one day in a year to be with myself I need my time, myself and just me. You will find yourself with that. You can get yourself the genuine motivation behind life.

  Remain solid like a sky consistently.

  ©reddy_alluri16

 • divya_soni 89w

  Bachcho se sikho unki masumiyat
  Bachcho se sikho unki dillagi
  Badhe hokar kho jati hai dekha maine insaniyat
  Bhar bharke logo me aajati hai haiwaniyat
  Rehta na ye dil bhola
  Ban jata hai ye ek aag ka gola
  Rehti nahi isme koi sachchi ibadat
  Bhul kar aajata hai ye sab pyaar mohabbat
  Dena janta hai ye bas azihat
  Dard-e -dil na banta kisika musafir
  Na banta kisika humdard

  - Divya Soni
  ©expressed_emotions