#crime

683 posts
 • vishalrachchh_vira 3d

  "વ્યથાની વાત"

  મારો મોંઘેરો ખજાનો એ લૂંટી ગયા બદમાશો, મને કહેશો કે શું ગુનો છે મારો?
  મલમ મળ્યા શારીરિક ઘાવને, માનસિક પરિતાપની દવા ક્યાં, મને કહેશો કે શું ગુનો છે મારો?
  નરાધમ, પાપી, દુષ્ટો, મારી આત્માને મારનાર હત્યારાઓ, મને કહેશો કે શું ગુનો છે મારો?
  અત્યાચાર તમારો એક ઘડી ભૂલી પણ શકું, પણ સમાજનો આ રોજનો દુરાચાર, મને કહેશો કે શું ગુનો છે મારો?
  સ્ત્રી હોવાની સજા મળી કે પછી કળિયુગ હોવાનો નમૂનો, મને કહેશો કે શું ગુનો છે મારો?
  શરીર તૂટ્યું, આ મન તૂટી પડ્યું ને ખૂટી પડ્યા મારા આ રુદનના ડૂસકાંઓ, મને કહેશો કે શું ગુનો છે મારો?
  નહીં વળતર કે નહીં જોઈતો સજાનો હુકમ મારે, મુક્તિ જોઈએ આ વિચારોના વમળમાંથી, મને કહેશો કે શું ગુનો છે મારો?
  પ્રાર્થના ઓ ઈશ્વર કે આપે એમને સ્ત્રી અવતાર આવતા ભવે,ને પૂછે એ જ પ્રશ્ન કે મને કહેશો કે શું ગુનો છે મારો?

  ©vishalrachchh_vira

 • thoseunspokenfeelings 1w

  #Thoseunspokenfeelings #Crime #Murderer #Criminal #Curse

  She was the curse of his life...!��

  ©Unspoken Words

  Read More

  Murderer

  She was a criminal.
  She did a crime before she die.

  She was a criminal.
  Because she didn't give her best to him.
  She didn't make him happy.
  She didn't let him to be happy.
  She murdered of him.
  She was a murderer.
  She was a jerk.
  She was the curse of everyone's life.
  She was the criminal of his life.

  She was a criminal.
  She did a crime before she leave the world...!

  But after that,
  She was murdered by a serial killer.
  She was found on a road...!
  ©thoseunspokenfeelings

 • raman_writes 1w

  उसूल

  फ़रेब हम भी जानते है पर गुनाह नहीं करते ।

  किसी के उसूल उसकी नफ़रत से बड़े होते है ।।


  ©raman_writes

 • anuradhasharma 5w

  जो तुम्हें इस दुनियां लाई ,
  उन्हें ही शर्मसार करते हो ।
  ओ इंसान , हैवान की शक्ल
  लिए फिरते हो क्या ?
  हासिल क्या इस ,
  बदसलूकी से तुम्हें ।
  कब तक शर्मसार करोगे ,
  अपनी मां बहनों को ।


  ©anuradhasharma

 • devilfish 7w

  The Devil

  What a better way for man to hide
  behind this marker modified reflection in the glass with two horns drawn on loosely
  But the very ideas they cast out to be so against were the principles that they were systematically building a legacy of lies upon
  An absolute reflection of what they saw in themselves and what they wanted to conceal from on every level possible

  To condemn generations to an eternity of sightless eyes
  Compressed between the paper hands prayers
  Paper hands burning as they stretch out to the sky in terror
  Only to fill the books with their pages
  And the martyred dry up like the ink did in their story


  Man has immobilized lies to assimilate themselves like dust in between pages containing their fitted words for you to admire their innovations
  The anger and rage that boils into my heart and out of my worried eyes
  When now to us they have lied

  But now it seems to be getting to the core of my contemplation
  and ideas become weaponized like tiny tanks as if to kill off this evil they have rid themselves of
  While they commit wrongdoings under the cloak of a false identity
  “The Devil”
  They fully diminish responsibility and protect their dark affairs they cheapen the people of their truth
  We give people a shred of truth like mangled bait
  Only to rip truth from hungry hands and consume it in a dark obscurity of history books and genocides
  The biggest robbery of all time occurred over generations
  When did we split off from our nature only to be protecting the worst parts of it while leaving the beautiful parts wither off in the sun dried petals turned to blackened ash
  and deem those with a conscience
  The eternally forgiving equally met with the eternally brutal an ocean of desperation
  An ocean of us


  ©devilfish

 • bad_habit 9w

  Let's commit the perfect crime.
  I'll steal your heart and you'll steal mine...

 • raman_writes 11w

  गुनाह

  वो लौट कर नहीं आता ये सितम बहुत है ।

  मैं उसे भूल जाने का गुनाह नहीं कर सकता ।।


  ©raman_writes

 • shanthi_yella 12w

  Vathi met Vaathi

  Chapters released till today..
  1. Fantasy love story to Suspicious mystery
  2. Things are piled up
  3. Digging the past
  4. The Big writing.
  5. The big writing-continues
  6. Calligraphy book
  7. My name is Hamsavathi Adah Devaraj
  8. Where is Shenoy?
  9. I'm afraid of

  When I started writing this book I had no idea about how to plan chapter names?
  Slowly I did it.. My chapter names are a part of the dialogue of my characters in that particular chapter. Situational chapter names.

  Like here I named chapter 7 " My name is Hamsavathi Adah Devaraj" which is a part of this dialogue in this chapter
  " Dr. Kanika reading the book in her room.
  She has completed reading half of the book.

  Before going to bed she reads a page with a line saying, " Vinay used to call me Hamsa in Goa University. I always hate, when he calls me Hamsa. He calls me Hamsa because my name is Hamsavathi Adah Devaraj."

  Her parents are continuing their familial legacy. They respect both Indian culture and Italian culture. That's why they named her Hamsavathi, an Indian name from the mantra
  "Hamsavathi mukhya shakti samanvitha" meaning " Goddess Durga who is surrounded by Shakthi or strength called Hamsavathi".
  Her Biblical name Adah means adornment.
  Great cultures.
  May God bless Vathi with peace of mind.
  It's time to sleep."

  Vathi met Vaathi @webnovel ebook
  ©shanthi_yella

 • shanthi_yella 12w

  Vathi met Vaathi

  Francesca reads the book written by Vathi.

  "After completion of training, I went to Goa University for PG. My parents accompanied me in the joining procedure. I took a room in a shared flat with Sufiya and Crystal. Sufiya is my classmate. Whereas Crystal belongs to Science.

  I shifted to Goa after 4months from the day I said yes to Shenoy's proposal. We planned to get married after the completion of my PG. We call our relation a Live-in but never meant to be in a physical relationship. Shenoy always supported me in education and I supported him in his work. Our relationship is about sharing responsibilities and friendship.

  Shenoy took me for a drive, lunch, and amusement park in Bangalore before I left for Goa.

  After two months he came to Goa. He always had a busy schedule. So, he could stay for only 1 day in Goa. He used to come on the morning flight and leave on the evening flight.

  Usually, I pick him from the airport. We went to our flat. I, my roommates and Shenoy cook meals together often.

  A glance from my book Vathi met Vaathi @ webnovel
  ©shanthi_yella

 • anjalijaman_ 16w

  Now-a-days,
  Care = Crime.
  #crime

  Read More

  Aaj kal kisi k liye care karna bhi crime hogaya hai !
  ©anjalijaman_

 • raman_writes 17w

  गुस्ताख़ी

  हम से हुई जो गुस्ताख़ियाँ उन्हें जुर्म बता दिया ।

  और गुस्ताख़ी भी क्या उनसे मोहब्बत करना ।।


  ©raman_writes

 • alanna_argudo 17w

  Goodbye.

  I came to say goodbye.
  It's just… I wanted to say goodbye one last time.

  You know, as I entered, I saw a magnificent vision of red.
  It was a tranquil ocean of blood.
  Oh, what a vision indeed.

  I know everyone will ask, "Why?"
  I too would like to know why I did it.

  I don't know.
  Maybe it's because you loved her.
  No, it wasn't that.

  Well, you and I both know you'll never see me again.
  No, there's no need to be sad.

  I did get my last goodbye, but so did she.

  ©alanna_argudo

 • alanna_argudo 18w

  It was a Tuesday.

  On Tuesday, I found her body.

  It was just there for anyone to find, for anyone to take.

  I couldn't help myself.

  I know I shouldn't have done it.

  Father will be so upset.

  What was I supposed to do? Just leave it?

  Leave it for anyone to possess… to- to consume?

  It's mine now, and I'm not giving it back.

  No one can take it from me. Not even he can.
  ©alanna_argudo

 • theturquoisemetaphor_ 18w

  4 July 2020

  *ting ting * a notification in my mom's mobile.

  She opened the text from our apartment group and it read:
  "We have got a new pianist in our apartment and she's willing to teach children of apartment at free of cost. Any parents who is willing can send their child, cam go ahead, the classes would be around 12 noon to 1. It will take place at the musical room 404 near to gym."

  I had always been an ardent fan of playing instruments and so did this piano grabbed my attention. Before I could even ask mom for permission she allowed me to go. Obviously I was happy.
  ..

  Unfortunately, I couldn't attend the first two weeks of classes, cause we had to go to village for a wedding of our close relative, but my mom couldn't accompany us cause of her hectic schedule.
  ..
  18 July 2020
  The day when we came back, I went to the class, but in the group it was notified that "there is no class today." I felt sad and carried on with my work.

  19 July 2020 7.15 am

  The next day again, Early morning around 8.00 the milkman of house 402 where the teacher lived, said:
  "Sir, Sir 402, 402" in a shivering voice to the watchman.
  "402, 402? What happened there? Complete the sentence?" He asked back tensed.
  "Actually, the house is locked, neither their slippers are found outside, but I could hear someone playing piano in, I tried pressing calling bells numerous times but no one opened the door, Sir" said the milkman in a low pitch-afraid voice.
  "What? What are you even saying? I am the night shift watchman for today, I was awake all night, I didn't even close my eyes for a second, no one went out today...
  *2 mins of silence*
  But I remember opening gate for a couple who went for midnight show, yes yes! It was them who went out to theater at 23.45, they spoke to me and said it was a night show and they will return back by 1.30 am but they didn't come back yet I guess."

  ( Meanwhile, one tenant who has come for jogging has heard all this and spreads this news to the entire apartment, Within a fraction of seconds almost all the people living in 99 house of the 3 blocks apartment is gathered around the security's room. They were all questioning tge security in fear like anything.)

  19 July 2020 8.45am

  After n number of snoozes in my alarm, I woke up for my 11 o clock online class. Did my morning mandatory stuffs and prepared my coffee, usually standing in balcony amidst the plants and gazing at the nature surrounded my apartment is how I begin my day. I did the same today also. To my surprise neither my mom nor dad was in the house. I didn't take it much serious cause I thought they would be engaged with their works.
  As I stood in the balcony I saw a crowd shouting and questioning the security. I also saw my parents in the crowd. I immediately ringed to their mobiles, but they didn't pick it, to my surprise my notification bar rose to an mobile-about-to-burst-situation because apartment whatsapp group had 486 texts to be exact. I started to read the texts which let me know the situation that the piano teacher and her family is missing, and the irony is that a piano music is still audible from her house. Now chaos was the only thing my mind had stacked up. It was only yesterday that I came from my native and already so much stuffs are going around me. Myself and my apartment mates went to the crowd, to know the happenings.

  After a hours of long searching for her and rings to her mobile, she was not reachable through any mean. "Certainly, "MURDER" was the only word echoing in each of our apartment members mind which made us even more panick.

  Since it was suspicious that it could be a murder, none of the tenants nor anyone else went inside the music room.

  19 July 10.40 am

  Police officers were called, in between the time they come. We were looking at the CCTV footage of 16 July from 12 noon, because that's when she was last seen by children. The security along with 3 men got into the control room and checked it, but nothing doubtful evidents was found. I and other of friends of mine were also there, But I felt something wrong is going on.

  All of sudden, I remembered watchman saying that "A couple went to a midnight show but didn't return and it was of the ones who were living in 402, but after the 12.00 class of 16 July, piano ma'am hasn't come out of the room, How is that even possible?" I questioned them.

  Police officers entered our apartment at the right time. I explained them all the questions that rose in my mind, they checked the CCTV footage and took a record of what the night shift watchman said, that he witness them around 23.45 pm. Before getting into the room, they also checked the CCTV that happened on 18 July 23.45 pm. Since it was night the face wasn't that visible and also only one person has went out on that day and it seemed to be the couple in their car.

  19 July 11.00 am

  Seeing me figuring out things happening regarding the mystery, the police called me to accompany him to the piano room 404. My mom hesitated because she didn't want me to get indulged in this piano case. But, the police compelled me to come with him to help him find things, along with us 2 police woman also came. All the people now stood in the 2nd floor 402 and 404.

  Before finding evidence in the piano room, instead the police tried to see the piano teacher's house. So that there might be possibilities of finding any clue there. Police got spare key from security and went inside I did also go in. The house was so neat and tidy. We went inside the piano room of her house, there were only few notes kept on the notes holder of the piano, it was a electric piano and it was set to be play automatically, because no one was there in the house.

  The very next room was 404, the music room of our apartment. The police got in, but this seemed to be a little suspicious. It had blood stains all over the floor and even over the piano keys the keys were soaked in water, tears maybe. In between two keys blood river was flowed. This made the police confirm that she has been murdered. I was standing near the piano and the police asked me:
  "Did you get any clues?"
  "No Sir" I replied.
  As I walked forward I felt like I stamped something, I bent down and to my surprise it was my mother's bracelet I am pretty sure that it is my mothers and no one could ever have this, because she customized it for herself in the gold shop, in which she wanted a FJ embedded on it, because she is "Florence Joy" and the bracelet had the same FJ on it with red stains over. I looked at her face, she was all sweating, I could see the tension on her face. (After some calculations in my mind, she didn't come with us to the wedding, and a day before we return the teacher has been murdered.) Now I concluded that the murderer was my very own mother, but Why should she would've did it?

  ~ THE END ~

  ...

  Genre : Crime Mystery

  #mirakee #writersnetwork #readwriteunite #writersbay #story #crime #mystery #piano

  Read More

  .

 • raman_writes 19w

  बेज़ार

  बेज़ार ख़्याल को हमेशा दफ़न कर देना चाहिए ।

  साजिशों से मिलकर वो खूबसूरत नहीं बनता ।।


  ©raman_writes

 • the_dawn_wisper 19w

  ANGEL in disguise ✨

  "Ne'vr try to hurt them!"
  With your inhuman nature
  Don't let a women suffer
  She is everything ,
  She is a mother,
  "She makes a beautiful world!"
  ©the_dawn_wisper

 • inked_paper_coffee 20w

  This post simply rely on some evil deeds. Facts but the real subjects are not mentioned.
  Picture credit: Pinterest
  #mirakee #writersnetwork #unheard #crime #facts #2020 #plainly_written #pinterest

  Read More

  Unheard Voices

  That expectant mother died with her soul in the womb,
  God knows how it felt hearing such a grave news,

  He was killed post a false accuse, followed selling his organs out by the so called doctor.

  She was molested, about to be raped in the quarantined bed, God knows how it felt hearing such an evil tidings.

  The medias vomited these all, Its like dumping the corpse in the river which end up washing up in the news the next day with the morning tea.

  Unpredictable beings, mortal men are, done things spilled with contradict that undoubtedly shamed the devils.

  Some people worship the devil, you know that.
  Though the devil worship some such men,
  That's the difference between me and you.

  ©inked_paper_coffee

 • wifey_suicide 20w

  I wanted to do something different, so I wrote a story about a couple who are madly in love, who end up killing people and the only way they get away from their crimes is by leaving the country and telling the press that they're dead.
  Enjoy this short story :)

  #rhyme #poetry #writing #love #murder #crime #running #bonnie #clyde #insane #sick #twisted #dark #different

  Read More

  Your Love is Mine

  Who would've thought I've would've met my partner in crime
  Thinking I would just sell her a dime
  Without surprise
  We're burying a body that owes me money
  Without fingerprints left behind
  Oh how lucky am I to call you mine
  The police only know lies
  While the streets stay silent and the family cries
  You smile at me and I smile back
  Let's do another hideous crime

  Now we're lost in time
  Bonnie and Clyde
  Quick to Mexico, let's hide
  They won't find us here
  Let's find some peace inside
  Tell the world that we've died
  Your love is mine

  I do love the smell of fresh baked pies
  Bet they would smell even better if they had the blood of our enemies
  I agree, because your ideas are also mine
  We'll tell the police lies even if we get arrested this time
  Six hour drives, don't seem bad when you're getting away with crimes

  Now we're lost in time
  Bonnie and Clyde
  Quick to Mexico, let's hide
  They won't find us here
  Let's find some peace inside
  Tell the world that we've died
  Your love is mine

  Uh oh, nobody knows were alive
  What do you say?
  Let's kill the president this time
  People won't believe were alive
  Conspiracy?
  Only the psychiatrist knows, but only when he has a stuffy nose
  The news says it's a cold
  While me and my baby are flaunting around our cash
  Since debt cards will lock us up fast
  Police are confused while we laugh
  You might call us insane, but I call it love
  Since love makes you do crazy things
  Otherwise we wouldn't be wearing matching rings
  Your love is mine
  ©wifey_suicide

 • johniel 22w

  No one knows

  No one understands
  No one knows
  No one interests
  Im all alone.

  One friend lost
  One self toss
  One cent cost
  On My life worth

  Knows nothing
  Knows tragic
  Knows dying
  Fires on wild.

  04-16-2021
  ©johniel

 • reshma_kausar_mohideen 23w

  SCIENCE AND TECHNOLOGY.

  People may hold contrast opinions,
  I percept, science is a boon to humankind for sure,
  we ought to be grateful to the scientific inventions,
  for all the modern problems call for a technological cure.

  Imagine corona hiting our Earth a century back,
  world would've been like an aimless train out of track,
  it's the science, the sword to split the pandemic, that owns,
  It's the technology feeding us whilst we sit at our comfort zones.

  Education of youth would've witnessed a full stop,
  parasites of idleness would've hampered each learning crop,
  just because of our saviour gadgets and applications,
  medicos could serve us with online prescriptions.

  If we choose to call technology a curse, shackling our lives,
  as addiction and crimes has engulfed new generation,
  then so should be blamed the fire, stones and knives,
  because they too can cause burns, bruises and laceration.

  I simply mean that science and technology is a vast ocean,
  if we are wise enough, we can treasure the corals and pearls, like luxuries,
  if we choose to play with the turbulent waves without caution,
  the shark of consequences is bound to enjoy the blood of our miseries.

  #Mirakee
  #mirakeeworld
  #writerscommunity
  #writersworld
  #crime
  #science
  #technology
  #boon

  Read More

  SCIENCE AND TECHNOLOGY.

  reshma_kausar_mohideen