#childhoodMemories

271 posts
 • thefangirl 8w

  ഒരു മനുഷ്യനെ എത്രകണ്ട് ആഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചാലും,ഉള്ളുതുറന്നു സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ദുരന്തങ്ങളിൽ ചെന്ന് കലാശിക്കാറുണ്ട്.കാരണം സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങി എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു ഇരിക്കുമ്പോഴും ചെറിയ ചില സംശയങ്ങൾ പോലും പഴയ പലതിനെയും ഓർമിപ്പിച്ചു അവസ്ഥകളെ വികൃതമാക്കും.
  ©thefangirl

 • imlovewriter 14w

  Childhood Memories

  बचपन के भी क्या दिन थे वो,
  जहाँ हम सबने मिलकर बिताया समय था वो ,
  चाहें एक - दूसरे को पकड़ना हो वो,
  या किसी एक को मिलकर सताना हो वो |

  - Pahadi Sonu
  ©imlovewriter

 • vinivic 15w

  The Wonderful Wizard of Oz

  The Wonderful wizard of Oz!™

  The students started squeaking excitedly hushed whispets. Most of them knew the story well, but several of them looked confused.

  The headmaster motioned to Professor Plotfur, who taught drama. He stepped forward. "The Wonderful Wizard of Oz is the story of a girl named Dorothy and her fascinating trip to a magic world," he began, waving his paws as he talked. "One day, a ternade sweeps into her small town and whisks her away to a strange land. A good witch tells her that a WONDERFUL WIZARD can help her find her way home."

 • bhartiiii 23w

  Bachpan

  Ye khyal har kisi me kahan rehta hai
  Gaur se dekho to har shakhs me
  apna bchpan jawan rehta hai
  ©bhartiiii

 • servingsofmania 28w

  Mornings now are filled with schedulers and to-do lists, children screaming, doors clanging, minute to minute planning.

  If I had a time machine I would go back to those days when everything and everyone was simple and innocent.

  In those days without mobile phones, everything was unpretentious.

  Some of my best memories of childhood are the summer holidays I spent in Kerala every year.
  It involved a three day journey, changing three trains from Gujarat to arrive at and marvel at the blinding pristine beauty of my native state.

  If I had to make a to-do list for the languid says I spent there, it would look like this -

  (This is not in a letter form but I just wanted to write about it for some reason).

  #childhood #wod #miraquill #writersnetwork #nostalgia #childhoodmemories #summerholidays

  Read More

  Memories of childhood.

  MORNINGS
  1- wake up to the cacophony of a million birds before dawn
  2- feel the bed sheet stick to my moist back
  3- violently pull my hair into a bun on the top of the head
  4- then wince when the rubberband was too loose
  5- so rummage around for a Tokyo clip in the provincial teak finish dresser table
  6- catch my glowy face in the mirror, turn them this way and that, the face and the mirror
  7- then run out to the well to draw a pail of cool water and splash it all over my face
  8- go to the cowshed where Ammamma would be milking the cows
  9- croon into the ears of the newborn calf that I named Raman because his mother was named Kaushalya
  10- feel his rough tongue chewing on my now loosened hair
  11- push him away, laughing loud while his mother bellowed for treats
  12- then smell my hands that smelt wonderfully of all things cow
  13- count the chickens and the eggs, play with the dogs
  14- stalk peacocks in the orchard
  15- gobble a million steaming hot idlis with ishtu, podi and chammanthi.


  AFTERNOONS:
  1- open the wrapped plaintain leaf, to check the jasmine buds that I tied into a garland the night before, and left inside
  2- inhale their fragrance, heady and weave them into my hair
  3-scoop them up into my arms and fantasize I was an exotic queen who slept on a bed of jasmine buds opening up at night
  4- run outside and
  5-marvel at the touch-me-nots folding up
  6-follow caterpillars and see them munch on the leaves.
  7- feed the dog stolen biscuits, push the vegetables down under the dining table while everyone thought that i had at last eaten them

  EVENINGS:
  1- steal jaggery cubes from the glass bottle in the pantry
  then jalebis, Mysore pak and murukku from the plastic air tight containers
  2- keep asking for icecream to be made until ammamma relented and then keep checking the fridge to see if it was ready
  only to be scolded by her because 'the fridge will loose all the coldness'
  3- sit on the mangotrees and eat mangoes until my stomach hurt and curdled
  4- tie rope swings and hang onto it for dear life because I didn't know how to sit on it
  5- take soaps, buckets, towels at 3 pm and walk a kilometre to the river to bathe in the cool flowing water
  6- then pretend to drown but everyone knew the truth
  7- screaming on the way back home, utterly frightened because the bugs from the coconut tree that were as big as birds, would be flying about

  NIGHTS:
  1- carry the old heavy table fan to the top of the stairs and fall asleep to its khurr khurr.
  2- on nights that there was no power sleep to the swish swish of the Palmyra fan, contented.

  ©servingsofmania

 • goddessbittersweet 29w

  The sweet of Childhood memories

  I remember as a child I was always terified of monsters at night, I would imagine them under my bed crawling making noise. Even the slightest bit of sound. This fear somehow compare to the present time. As an adult, I never thought to realize how much more fear had awaited me.
  I learn to overcome the so call "Fear" that we create within our mind. The memories of my childhood comes and goes. Always remember, fear is the creation of the
  World. Never let it stop you from going beyond. The proof is in front of your very nose.

 • beingarshiyan 30w

  The Wind, The Sunset and The Memories

  I sat on the beach,
  With water of the sea touching my feet.
  There are no cute girls,
  There are just winds, a sunset and a small family.

  The joy in the boy's eye,
  The man is probably in his 40s, had his hairs dye.
  I see, Boy asking for ice-cream and the women for a cup of chai.
  The family sits not so far from me,
  I don't know why but the family brings back the old memories.

  How mom used to wake me up for school, help me with my tie.
  How she asked me to hold Dad tight, so I don't slip from the bike.

  How I got the first bite from that Homemade Chocolate Cake,
  How Dad showed me around on his shoulders,
  Just for my happiness sake.

  It's strange that we come to know the importance of something when it is not with us,
  The realisation of the lost gift, feels like God punishing us.
  Putting a pressure on us, to remember what is truly important,
  Love, family and friends among us.

  Sir Irrfan said "In the end the whole life becomes an act of letting go."
  Whatever you reap is what you have sown.
  I guess that's what I need to do,
  Let go of the past so I can be ready for tomorrow.

  While I was deep thinking, I hear a familiar voice from behind me,
  My boy runs, coming towards me, crying "I am tired now. Can we go home? I am hungry."
  My girl lends out a hand to me.
  I turn around, take a deep breath, fill my eyes with the beauty,
  The wind, the sunset, the memories.
  I can feel it,
  Mom and Dad never left me.
  No matter wherever, they are,
  I am a part of them,
  And they both are with me.
  ©arshiyanrahman
  ©beingarshiyan

 • cherish312 31w

  Memories

  Some thing's from the past can always bring a smile to my face regardless of the current situation.
  ©cherish312

 • roy_manish 33w

  Take me back to the memorable old days
  #school #schoolmemories #childhoodmemories

  Read More

  SCHOOL

  एक ही रंग के ड्रेस पहन कर हम लगते थे कितने अच्छे
  स्कूल लगता था पोल्ट्री फर्म और हम सब मुर्गी के बच्चे
  मुझको समझ ना आया आज तक टीचर का ये फंडा,
  हमे बना देती थी मुर्गा और खुद कॉपी पे देती थी अंडा.
  जब बचपन था
  तो जवानी एक ड्रीम थी
  जब जवान हुए,
  तो बचपन एक जमाना था.
  जब घर मे रहते थे,
  आजादी अच्छी-लगती थी..
  आज आजाद हैं ,फिर भी
  घर जाने की जल्दी रहती है
  कभी होटल में जाना,
  पिज्जा ,बर्गर खाना पसंद था..
  आज घर पर आना और माँ
  के हाथ का खाना पसंद है.
  स्कूल में जिनके साथ
  झगड़ते थे,
  आज उनको ही इन्टरनेट पर
  तलाशते है..
  खुशी किसमें होती है,
  ये पता अब चला है...
  बचपन क्या था,
  इसका एहसास अब हुआ है..
  काश बदल सकते हम
  जिंदगी के कुछ साल..
  काश जी सकते हम,
  जिंदगी फिर से एक बार.....
  ©roy_manish

 • libra_fey 33w

  Sleeping beauty
  You ever noticed
  That we all were once a sleeping beauty??

  The days when we had milk teeth…

  After the eve,
  When we were fatigued from
  jumping on our heels,
  And goes to sleep like an end,
  When we lay on our bed.
  No act of God can wake us,
  Than only a true loves kiss.
  Unmoving in the witching hour,
  While our soul is spiralling in the marvel sphere.
  As the story goes…
  Sleeping beauty has to wake up,
  And so as we.
  Alike maleficent,
  Our mother awaken us
  With her true love kiss.
  Our soul falls back on earth,
  And so a new day starts,
  To live it with glee.

  The days when we had milk teeth…

  #childhoodmemories @mirakee
  Thank you for �� @writersnetwork
  Hope this is worth reading (fingers crossed).

  Read More

  Sleeping Beauty

  ©libra_fey

 • yourarmy 34w

  ನೆನಪಿನ ಪುಟಗಳ ತೆರೆಯುತ ಕಂಗಳು
  ಕಂಡಿವೆ ನೂರು ಕನಸುಗಳು
  ನಡೆದ ಹಾದಿಯ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳ
  ನೆನಪಲಿ ಅರಳಿವೆ ಹೂವುಗಳು

  ಪುಟ್ಟಾ ಹೆಜ್ಜೆಯು ನಡೆಯುತ ಸಾಗಲು
  ಜೊತೆಯಲಿ ಇದ್ದ ಸ್ನೇಹವದು
  ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಗಳ
  ಮೀರಿಸುವಂಥ ಬಂಧವದು

  ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪಿನ ಬಣ್ಣವು ಆ ದಿನ
  ಕಲಿಸಿತು ಜ್ಞಾನದ ಪಾಠವನು
  ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೊಡೆ ಪರಿಚಿತವಾಯಿತು
  ನಿಜ ಮನ ಮುಖಗಳ ಆಟವದು

  ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಿದ ಅಂಗಳ ಈ ದಿನ
  ಖಾಲಿ ಎಂದು ಅನಿಸುತಿದೆ
  ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳು ಎಲ್ಲಕು ಎತ್ತರ
  ಎಂದಿಗು ಸುಂದರ ಅನಿಸುತಿದೆ

  ಬಡತನ ಅರಿಯದ ಸಿರಿತನ ಕಾಣದ
  ಬೇಧವ ತೋರದ ಆ ಸ್ನೇಹ
  ಸಮಯವು ಕಳೆದರೂ ಅರಸಿ ಬಂದಿದೆ
  ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹದ ಈ ಮೋಹ........


  #childhoodmemories

  Read More

  ನೆನಪು

  ©yourarmy

 • unblossomedyet 35w

  #writersnetwork #poem #allaboutexpression #allforlove #childhoodmemories @mirakeeapp @mirakee
  #happiness #ODE #growingup #kolkata #vintage #venetianblinds #wod #spectacle

  ----------------------

  Adieu.... Venetian Blinds!!


  How can I forget you ? My Louvre window!!!

  When describing my vintage house,
  For the high ceilings ,and the distinctive aesthetics
  The Venetian blinds controlled the sun in through it,
  Posing as curtains, louvers made peeping simple by the house full of energetics.

  The blinders of the house have lots to unfold,
  They held hidden stories,for generations untold.
  The Jalousies as named, offered enough room for histories to create,
  The window became the signature, remembering the glories to relate.

  Months rolled into decades that changed to century
  My window stood tall and elegant
  Witnessing many members come and go,
  Capturing moments and making them a memory.

  Today there’s nothing open about you my window.
  You've shut yourself in and out.
  Holding the legacy of the vintage house,
  You still smile quietly without a doubt.

  Battered by the strong winds and chills of the air,
  Fighting the perilous rain and the sun with all its glare,
  A day will come when I will never see you anymore.
  But you will hold a special place in my heart.
  And I will always mention you in my sweet folklore.


  ©unblossomedyet

  Read More

  How can I forget you.....My Louvre Window???
  A once upon a time spectacle ornate in vintage mansions.....

 • saheyiduad 38w

  And there it is
  Walking down the aisle of Earth
  With a beautiful white veil
  Sky has dressed with a colourful wreath
  Not just one but the two
  Spreading the petrichor essence
  With her gracious presence

  ---------------------------------------------------------------------------------

  It's actually a beautiful memory of my childhood
  That I am sharing and is still so fresh uptilldate.
  That I had seen not just single but double rainbow��
  I was awstruck by its beauty that can't be describe in world.
  The pic is of my birthplace where I had encountered this moment
  And am I the only one who love the earthly aroma after raining?
  #rainbow
  #doublerainbow
  #childhoodmemories
  #writersnetwork
  #mirakee
  @writersnetwork
  @mirakee

  Read More

  ©saheyiduad
  And there it is
  Walking down the aisle of Earth
  With a beautiful white veil
  Sky has dressed with a colourful wreath
  Not just one but the two
  Spreading the petrichor essence
  With her gracious presence

 • soft_y 38w

  मुझे फिर वही आलम चाहिए...
  खोया हुआ अपना बचपन चाहिए...

  छोटा ही सही वो घर लगता था...
  हर छोटी सी ख़ुशी में जब सजता था....

  मुझे फिर वही आलम चाहिए...
  सजा हुआ अपना वो आँगन चाहिए...

  छोटे थे हम पर सपने बड़े थे ...
  आशीर्वाद से हाथ जब अपनों के खड़े थे...

  मुझे फिर वही खोये हुवे सपने चाहिए...
  समय के साथ खोये मेरे अपने चाहिए....

  चीज़ एक थी पर खुशियाँ अनेक थी ...
  ज़िंदगी अपने आप में ही नेक थी....

  मुझे फिर वही एक चीज़ की ख़ुशी चाहिए....
  अपनों के प्यार में बीती वो ज़िंदगी चाहिए ...

  क्या कहुँ के मुझे फिर वही आलम चाहिए...
  खोया हुआ अपना बचपन चाहिए .....
  ©soft_y

 • 12mizzy 38w

  How happy the childhood was.
  The eagerness for the evenings,
  To play with stone and sticks,
  Marbles on knees,

  Playing Hide And seek,
  And finding our friends.
  The one use to have Beyblade,
  Was the richest guy of the group.

  Receiving two chocolates from our friend,
  On thier birthday,
  And making their celebration grand.

  Making friends was just a hobby,
  But now we need a friend who is comely.
  How easy it was to kick people from our life by just saying,
  "Katti toh katti tu khaa matti mai khau chocolate"
  The second day we played with the same person we fought yesterday by just touching the two fingers with theirs and saying,"bucchi"

  I never felt the needs of toys,
  Though it was infinite,
  But my childhood wasn't.

  I am not that eager to be a billionaire,
  As compared to going through
  My childhood pictures,
  And wanting those days back.

  Childhood was something,
  To laugh on anything,
  And cry on senseless things.
  Now we need manners to laugh,
  And loneliness to cry.
  @_12mizzy.writes
  #childhoodmemories#grownup#ceeserepost
  @11maria @writersnetwork @mirakee @mirakeeworld

  Read More

  .

 • mostlyinkslinger_ 41w

  Epoch of Eternity

  An ode to ∞ era~
  A backdated memoir,
  An unconscious defence of eternal existence;
  A chaotic tale;
  penned down in an unworthy manner…
  To my beloved homeland~
  I owe you years of denouement,
  My hiraeth seems surreal;
  Although my heart echoes in ethereal void;
  with trails of ephemeral sediment…
  My longing glistening eyes~
  Behold the ghost of my seedling time;
  Ceased to a forever aphonic lullaby;
  lost in a naive labyrinth of rhyme!
  And those illicit moonlight trysts~
  Struck with such limerence;
  Where our lives were no syzygy;
  seized by an epiphany, crescent & dense...
  I am long gone though~
  set in a voyage beyond a shore;
  My verse fumes in pellucid fragments;
  lingering just in eloquent metaphor…
  I am in a sonder state~
  soaked in dewy petrichor;
  My cynical soul dulcifying;
  In a quintessence realm of yore…
  Back to the woodland,
  The azure sky with a crimson hue;
  Solitude made of sapphire dreams;
  Oh!Forever nostalgia,
  I bid you Adieu!!!
  ©mostlyinkslinger_

 • the_pen_vibes_briti 41w

  The thing which we can't forget in our life is
  PAST
  ©the_pen_vibes_briti

 • nm_bloggslove_ 41w

  The child in me always smiling,
  Happy and joyful, regardless of the day and night
  Making mud cakes and lots of mess
  Only cuddles and kisses , less of criticisms...

  Making friends and not judging
  Free bird to roam around without plight
  Loved by all , stress-free and cute
  Unknown of the world that forsees her !

  #wod#childhood#memories#childhoodmemories

  @mirakee@mirakeeworld@writersnetwork

  Read More

  Childhood!

  ©nm_bloggslove_

 • m_etanoia 41w

  THE LOST SPRING

  Scrolling through my jaded yet not faded
  recollections,
  I stare back at the mini me.
  Her disarming smile
  tends to steal my own heart
  and yet leaves me writhing away
  in despair and agony.

  There is this naive thing in her young eyes,
  They emblazon sky with old lies.
  And her Majestic hands encircle the moon
  in loops that guard her within the cocoon.

  Now her life takes a lurched leap,
  soaking her in the draconian truth.
  Yes I still envy her crooked smile
  and her majestic hands that are now fragile.  Somewhere between cocking a snock to being a joke herself, she grew up.
  Childhood is the only prism that scatters black into VIBGYOR and reverts itself with growing up.

  #wod
  #memories
  #nostalgia
  #childhoodmemories
  @mirakee
  @writersnetwork
  #lostspring
  #childhood
  #mirakee

  Read More

  .

 • king_mawuli 41w

  Blame the scars

  Little child
  Filled with bustling energy
  Flames in my eyes
  Full of life
  Drive for the future

  But your vile tongue
  Unkind eyes
  That hostile grin
  I always shudder when I remember

  I lost it all
  to the hurt and bruises
  My lethargy at life
  Was killed by the hostility


  Yeah, I suck as an adult
  I know.
  If only you could see the scars
  You would be gentle with me.
  ©king_mawuli