#Story

22384 posts
 • bella_bella 10h

  വീട് നന്നായി അലങ്കരിച്ചിരിട്ടുണ്ട്.ചെറുമോന്റെ പിറന്നാളാഘോഷമാണിന്നു.വലിയ കേക്കും സദ്യയുമൊക്കെയുണ്ട്‌. എല്ലാവരും നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ്‌,ഞാനും.

  എത്ര കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട്‌ ഈ വീട്ടിൽ ഒന്നു കയറാൻ,ഇവരുടെ കൂടെകൂടാൻ.
  കൂനും കാലിന് തളന്തും ഉള്ള ഞാൻ പെങ്ങളെന്നു പറയുന്നത് ഏട്ടനും ഏട്ടത്തികുമൊക്കെ കുറച്ചിൽ ആയിരുന്നു.അന്ന് ഈ വീടിന് ഇത്ര വലിപ്പമില്ലാരുന്നു. അപ്പുറത്ത് ഒരു തൊഴുത്തുണ്ടാരുന്നു അതായിരുന്നു എന്റെ കിടക്കാടം. മുന്നിലേക്കുവാരൻ എനിക്ക് അനുവാദമില്ല. ഒരിക്കൽ ഞാൻ അനുസരണകേടുകാട്ടി.അതിന്റെ ശിക്ഷയായി ഏട്ടത്തി എന്നെ ചങ്ങാലക്കു പൂട്ടി.പലപ്പോഴും ഞാനെന്ന വ്യക്തിയെ അവർ മറന്നിരുന്നു. ഓർക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണമായി വരും.അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം, ആകെ ഒരു തളർച്ച തോന്നി,വല്ലാതെ ദാഹിച്ചു, കണ്ണിലാകെ ഇരുട്ടുമൂടി.ആകുംവിധം ഞാൻ അവരെയൊക്കെ വിളിച്ചു ആരും വന്നില്ല. കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ എല്ലാ വേദനകളും മാറിയതു ഞാൻ അറിഞ്ഞു.ഞാൻ എല്ലാവരെയും പ്രീതിക്ഷിച്ചിരുന്നു,ആരും വന്നില്ല. പിറ്റേന്നു എന്റെ ദേഹത്തൂടെ പുഴുവിറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അവര് വന്നപ്പോഴേക്കും അടുകാനാകാത്തവിധം ദുർഗന്ധവുമായി.
  അന്നെങ്കിലും ഏട്ടൻ എന്റെ അരികിൽ വരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി_ഒരു ദുരാഗ്രഹം. പക്ഷേ എല്ലാ ആചാരങ്ങളൊടും കൂടെ തന്നെ ഏട്ടൻ എന്നെ യാത്രയാക്കി.

  ഇന്ന് എനിക് യാതൊരു വിലക്കുകളും ഇല്ല. ചങ്ങലയുടെയോ തളന്തിന്റെയോ വിലങ്ങുകളുമില്ല.ഇവരുടെ കൂടെ ഈ സന്തോഷത്തിൽ എനിക്കും കൂടാം.ഇത്തിരി ദൂരത്താണെങ്കിലും ഇവരുടെ കളിയും ചിരിയും എല്ലാം എനിക്ക് അടുത്ത് കാണാം_എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളിലും പങ്കെടുകാം. എനിക് വിലകേർപെടുത്താൻ ഇനി ഇവർക്കാകില്ല.
  ~bella

 • yungdanielson 1d

  Memories of Love (Part 1)

  Verse 1
  Around and around and around we go
  We drop like a roller coaster and then we ride a never ending carousel
  Catching feelings that create butter flies yeah baby call that love
  As we fall from the top then take a splash a romantic story of us
  As we walk down the aisle we stop to pose to take pictures
  In the booth they caught me kissing you keeping these beautiful nostalgic memories
  I wake up next you stroking your silk hair I weave webs capturing moments
  Down we go in the dark we lust blow the candles out
  Then apply beautiful sounds call that meaningful
  From: Merci Bells to Her ❤
  Her is who ever she wants to be
  As she is love to me, she is free.

 • poorinfinityy 2d

  Says He

  He who is healing,
  Needs no love.
  He who knows pain,
  Is Already above.
  ©poorinfinityy

 • guided_liberation 4d

  New Earth

  And just like that, the silent warriors of these times came out of the shadows, the woods, they came out from behind the canvas, the tablets. They came from all walks of life, from all over the world and they were at once awakened by the vibration of their ancestors blood that pumped like a drum throughout their bodies and they began to shed their poisoned minds and their spirits were instantly revived. Their words flowed like lava, consuming every lie that was spread since their birth. They marched together and spread new seed throughout the land and showed the broken spirits of the earth a new way of life.
  ©guided_liberation

 • meline18_hk 5d

  Sometimes it's not
  the fault in our stars
  but the fault in our thoughts
  that ends the story.


  ©meline18_hk

 • mahtobpensdown 5d

  Stabbed

  He was looking at their memories
  Life with him passed in flashback for her
  Oh, they both sobbed, our dreams died
  Broken by just one stroke at a time
  The whistleblower of their Love,
  paid last tune which bought a tornado ��️
  He - Sorry my dear friend, my soul's splinched
  She - Am I your dear friend, is this the end?
  He - Never thought this would be our convo
  She - You came just like a flame, which burns , making other person glow and ends burning other person just in a 'GO'
  She - You lied to me about everything
  He - Maybe, my upbringing (wickedly) ��
  She - (fusses) here is my knife and I die
  He - oh no, who will do that post death rituals of you, I don't wanna cry!
  She - Fuck off ( she murmured in anger and stabbed herself with the knife!!)
  He - Oh shit, Fuck! (Dumbstruck)
  He weeped and was repenting his last drama and a little joke gone ding, dong
  ( Oh I never meant this joke to turn this way ... It was really a prank my love .. please come back .. believe me ..)

  Weepingly ... He whispered ...

  I thought love would last forever: I was wrong

  ©mahtobpensdown  #end #wod #oncec #miraquill #writersnetwork #poetry #poems #writersbay #ceesreposts #poemdilse #poets #random_rants #live #love #life #thoughts #repost #pod #story

  @miraquill @writersnetwork @writersbay @black_pearl_ @ak_anjali_daydreamzz @unspokenpen1927 @storytellersuchismita @roelperdition @foreverseptember @fumbletongue

  Read More

  Stabbed

  paid last tune which bought a tornado ️
  He - Sorry my dear friend, my soul's splinched
  ©mahtobpensdown
  (Please Read Caption)

 • potter__y 1w

  #author #book #books #story #stories #writer #writersblock

  THE STORY OF A BOOK

  Books tell stories, that we know.
  But who tells the story of a book, though?
  The pages once crisp, now falling apart;
  Let me tell you from the start.

  The sun rose warm and bright that day
  And inspiration took her breath away
  "Forget the food, I have to write!"
  And so she did, for a day and a night.

  But soon the words had passed by,
  Though her pen was not yet dry -
  And so she went for breakfast, filled with dismay
  Then realised, she had written for a whole day!

  And so the days and nights passed,
  The unfinished story tugged at her heart
  But when the words would not come through
  What, o what, was she to do?

  Then saw what she needed all along;
  The beauty of a child's song.
  And was hit with ideas so numerous
  She ran to her book; the world became timeless.

  For days and nights she wrote and wrote,
  Sleep and food almost vetoed.
  The genius finally pulled through,
  And in her hands lay her book new.

  Soon in print, it reached the stores,
  And then it crossed several shores,
  Finally coming into my hands;
  Maybe this was already planned?

  The book lies in my room tonight,
  It's pages worn, cover no longer tight
  But it's soul lies in its heart
  And so I go back to the start.

  This today that I have narrated
  The story of a book most beloved
  For books tell us stories, we know,
  But I tell you the story of a book, though!

  Read More

  The Story of a Book

  ©potter__y

 • mahtobpensdown 1w

  Eyes

  Her eyes look like unheard stories... Why there is so much depth in those eyes as if wanting to speak so many things, the eye cup has a leak perhaps because when it's filled to the brim, a small minute waterpipeline starts unanimously of both. While sometimes a drop is shed from the left ( indicating pain maybe) , and other times only from the right (denoting joy I guess ) Strange, isn't it? Two same, a pair of one of the most important senses in the body gifted by The Lord to see beauty in others ...but what you notice is shortcomings, mistakes, others' happiness giving rise to jealousy and hatred emotions ...
  Oh my dear friend, eyes have a great look and beautiful language. ..the whole universe can be found in her eyes, in your eyes and the most sacredly pious things are seen inside them ..felt by heart and emoted by the eyes ... Have a look and feel of it??
  ©mahtobpensdown

 • amii__ 1w  Tauba kar lo amii ab
  is begani mohabbat se
  dil walo ka dil ab nahi
  Behatla isy

  ©amii__

 • madinah_writes 1w

  Girl in roses that still wishes
  ©madinah_writes

 • shailesh_d_one 1w

  I should have made it !!

  I should have made it,
  you know when ??
  the time I was a kid,
  well actually 10 !!

  Why didn't I think,
  life isn't like ink ..
  wish I could it paint it,
  completely pink !!

  I often tend to,
  lose that link ..
  and was used to see,
  everything sink !!

  I should have made it,
  you know when ??

  Circumstances to blame,
  or few girls to name ..
  things never again,
  look the same !!

  Maybe it's me,
  who was wrong ..
  wasn't in the place,
  where I belong !!

  More than the past,
  the effect still lasts ..
  soul within me,
  now no longer laughs !!

  I should have made it,
  you know when ??

  Reached out to few,
  whom I didn't knew ..
  they tried to use me,
  I had no clue !!

  Life's asking me to pay,
  and settle this due ..
  wonder if I can,
  still continue ??

  Broke every day,
  asking what's my value ??
  Lord hasn't answered yet,
  n I have stopped to argue !!

  I should have made it,
  you know when ??

  ©shailesh_d_one

 • iamsatyajitrout 1w

  If you want take my heartbeats

  I have my name written on your heart...
  Just look in to my eyes...
  You are hidden as my dreams...
  How do I tell you...
  How much I love you...
  If you need...
  Take my heatbeats...
  As this heart belongs to you...
  I have my name written on your heart...
  ©iamsatyajitrout

 • shailesh_d_one 1w

  This isn't the end !!

  This isn't the end,
  it's just a start ..
  living life to the core,
  is itself an art !!

  People often say,
  you are ageing fast ..
  that simply doesn't mean,
  you are out of the cast !!

  Worried about that past ??
  which is way too vast ..
  rather focus on today,
  n simply forecast !!

  Time is a factor,
  never does last ..
  lets live in the moment,
  n have a blast !!

  This isn't the end,
  it's just a start ..

  Add something new,
  in your chart ..
  remember there's scope,
  just try n restart !!

  Feel those emotions ?
  don't kill them in your heart ..
  never hold on them,
  if they want to depart !!

  One day we will make it,
  all are smart ..
  Circumstances can be dealt,
  just play your part !!

  Tbc
  ©shailesh_d_one

 • feelings_never_fade 1w

  The Betrayal lays here

  On social media, the unexpected is usually formed.

  A very usual satisfying moments now a days which isn't real and permanent lays only on social media. we tend to loose concentration on ourself and starts showing interest on strangers. People should know, understand that social media is an only object for advertising , gaining knowledge on a particular product to earn or show casing your talents which could reach world wide . Now days a lot of feeds spreads negativity and a few positive content.

  People never accept vegetables which are bought by farmers, sold at road sides and rather prefer Veggies kept in an air conditioning place with all kind of rare chemicals. That's how social media runs.

  I recently , I mean a year, may be....hmm...whatever .
  Few profiles attract in sight which you may like it or you must have already liked it .It may be the way the post look like , the person photographic technique .Yeahhh .... coming to the point. you come should understand you love the photographic technique and not the person .

  I kinda feel in love with a person who is unquie , may be to say ....rude in person, soft in heart ,kind ,brave. Receiving message from the person who you feel bought me goose bumps . Do you think he was the same way .

  we only upload the success and not the failures. We tend to get over excited and spend our precious time to make them warm which makes us feel special and happy only if the person we love ,loves back with the same affection and attention!!

  yeah and that's were I lost my mind.
  Few months moving with no thoughts, comment's just stayed beside him. I started Feeling the displeasure and simply observed no signs . Still I couldn't give up and started pouring out my affection without expecting back . You know what......... That later hurts !!. Hurts a lot when your call is declined, your text aren't seen for days , and there you see him online two four hours withou recognising you waiting for his one reply and call backs.
  Bloody Hell ......

  You feel like staying in haunted house when you aren't in a healthy relationship. One end indeed reflected ,words by him aren't true and was just a passing cloud .

  Love is where our true souls hold perfectly, respecting our thoughts and talks , impressing just to make us feel special with a good cuddles , with lot of laughs. Dominating isn't love at all.

  He just said - we aren't equal . you meant to listen what I say and no arguments.

  Later not anxious to get in contact with , once said ......silence make them understand our values, but here silence played nothing expect made me understand Social-media Plays a good role in displaying fake personality.

  Remember ,y we use dustbin. That's how social media is just 'use& throw'.
  Life gives us various options & opinion , that could improve,motivate , brings us failures as well as success.

  You have the right to choose who you are not others . Live the way but not representing a wrong role but a good loyal life .... possibly

  LIVE A STYLE TO REPRESENT YOU ✨

  © s.a.n.g.a.q
  ©feelings_never_fade

 • liepa_malijauskaite 2w

  The forest of souls
  __________________


  I once believed a tale of a forest,
  The one that's close to home,
  That there were lonely people,
  Searching for what they had lost.

  It said that once it's dark outside,
  One shouldn't go that path,
  As one of souls there flying,
  Could think that your their lost.

  But if that path for finding,
  For what you think you had,
  Then maybe what the dark is hiding,
  Are only souls that are feeling sad.

  So if you find the forest of souls,
  Be brave and go that path,
  As darkness sometimes,
  Hides not only the bad.

  ©liepa_malijauskaite

 • nikhilkhandare 2w

  PERFECT

  She approaches & He took a chance.
  She spent some time with him & He found his lost happiness in long conversations.
  Ultimately He fell in love & ........ she left him.
  He gave an unusual smile with trembling lips and utter a word, "PERFECT".
  An exact meaning of Perfect.

  ©nikhilkhandare

 • darkmoon696 2w

  This is part-9 of my ongoing short story. I hope that you'll give it a read and comment below to let me know of any grammatical mistakes and also any inclusives to the next part. I'll surely consider them and implement in the next part. ✌️ Happy Reading ❤️

  @readwriteunite @writersnetwork @miraquill @mirakeeworld @mirakee_post

  #shortstory #story #part9 #heartfelt #romance #action #drama #horror #gory #pod #wod #writersnetwork #miraquill

  Read More

  The Short Story-Part 9

  Dominating all the voices, there is a horrific male voice screaming ‘This is the beginning of the end; Satan is going to rip your tongues out’. The priest sprinkles the holy water over April’s body while reading out verses from the bible. Natalie and I can hear her skin burning, as the drops fall on her.

  Just when our hope started diminishing, ‘Get him out of me, please!!’, April yells in her voice and this brings back the hope that she is still in there, struggling. The demon starts rupturing her body from within and we can hear her bones cracking. It gradually becomes difficult for us to hold her down, so we get a rope and tie her hands to the back and her legs to the chair.

  As the priest continues yelling out numerous verses, suddenly, the cupboard placed right behind the priest tumbles over. Lucky I got him in time and pushed him away, saving him. The cupboard was intentionally pushed over by the demon as well as all the flickering lights, floating tables, and chairs. ‘Tell me your name, demon’, the priest yells at April in hope of a name to weaken its powers. The priest sprinkles the holy water and places a cross at April’s forehead that creates a bleeding cross mark on her forehead. The demon inside her groans and yells ‘Butcher’....

  ©darkmoon696

 • rr_the_writer 2w

  My wildest dream

  Hey everyone,
  I had a wildest dream.
  I saw some bloody human's,
  Who took my baby's away.
  They caught all my wild child,
  Put them in a wood cage
  With a low quality of food.
  I cried a lot but,
  They never look at me.
  They made them do sums,
  With wear some sensible shoes.
  They put them in bed,
  At wrong time of the day.
  And make them sit still,
  At time of their play.
  They took all their wisdom,
  And wildness away.
  And put them to make,
  People laugh and get them pay.

  My dream was so real and scared,
  I just lost my wild friends away.
  ©rajdeep13

 • jpwriter 2w

  The Light of Essence

  She built an abatis for her defense
  Wondering what her status is
  Intriguing became more intense
  Blockage with stops made
  Continued throughout the fence
  A lock gauged for knockage
  Was the only chance
  The words of my writing
  Allowed me entry
  For the way that I ink
  Is more than elementary
  The servants were urgent
  To attend hand and foot
  When I saw the beauty
  I rubbed my eyes for another look
  The whiteness of a swan
  Could not describe the purity
  Lost and alone
  She was not sure of me
  I approached slowly
  With a written note
  It said as she read
  Never let go of hope
  Speechless she was
  As the guards came running
  A stopped signaled hand
  Stopped them from coming
  A tear poetically formed
  Grasping on her cheek
  I knew there were no words
  For her in which to speak
  I humbled myself in her presence
  & Thanked her for the opportunity
  To see the light of her essence  ©jpwriter

 • muskaanbhatt_ 2w

  Tried? ��
  #pulchritudinously means good looking, attractiveness or beauty.
  Sometimes it's better to work with advanced English rather than using everyday's easy simple words as I love working with complex words.

  #love #poem #pod #wod #petrarchan #beauty #combination #end #story #poem #poetry #life #writersnetwork @miraquill @miraquill_assistant @writersnetwork

  Read More

  Petrarchan (poem of beauty)

  How should I explain the beauty of you
  As you are the charm itself

  From the top of your head to the tips of toes
  Seems so pulchritudinously perfect

  The Depth of the eyes to the Deepness of your voice
  You seem so pleasing to my eyes and the ears

  That smile of yours fills my whole stomach with butterflies
  And the intensity of your laughter is not so unknown

  Honey flows from the sweetness of your words
  Seems like its giving enviousness to the buzzing bees

  ©muskaanbhatt