#Father

3824 posts
 • johnettan 4d

  ചേട്ടച്ഛൻ

  അതെന്താ മോളെ ഞാൻ നിന്റെ എഴുത്ത്‌ സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ടു നീയെന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തു സ്റ്റോറി ഇടാത്തെ? ബാക്കിയെല്ലാവരുടെയും ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ നിന്റെ ചേട്ടനല്ലേ?

  ചേട്ടായി... ഒരു കാര്യം മറന്നോ?,ചേട്ടായി എന്റെ ചേട്ടൻ മാത്രമല്ല,എന്റെ ചേട്ടച്ഛനും കൂടിയല്ലേ, അതായത് എനിക്ക് ജന്മം തരാതെ തന്നെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ അച്ഛൻ.
  ആ അച്ഛനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും എനിക്കൊരു thank u ൽ ഒതുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ?.അതാണ്‌ ചേട്ടായി ഞാൻ അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തെ?
  ©praasa_premi

 • kasminastro 5d

  So I lost my father at a very young age. But even while being so young I knew how mentally abusive his parents were and how they did him wrong so many times. My dad however never really noticed this, because he loved them too much. And when I look at how much of a brilliant man he was, I know my grandparents didn't deserve a son like him.

  But what did their selfishness cost? A good human being. A man who brought so much joy into others lives. Even if his parents weren't lucky enough to give him love, I will give it to him. Through my poetry, through my dreams. I love you dad����

  And I love you all for constantly supporting me, thank you!❤️❤️


  #love #miraquill #affection #poetry #english #father #best #beautiful #grow #heal #poem #art #pain #writersnetwork #shine #heart

  Read More

  A Poem to my dear father

  A gentle Morning peck
  On my forehead
  Before you left for the day's work
  Was all I needed to feel other worldly wonder.

  I ponder
  About your sharp mind yet safe love
  About how you spent your life
  Making sure that of others was filled with light
  About your sore eyes, looking at machine code all night.
  About your beautiful friendly demeanor
  as you laughed with us during dinner.
  About your child like behaviour
  When you became startled watching a movie of horror.

  I only wish I could hold you like you held me
  Protect you from monsters that you couldn't perceive.
  Because I always knew...
  They were your parents, who used you

  When I drift off,
  It will be into your arms,
  Then may you lay your head
  On my lap,
  As I will gently pat away
  Every sorrow and every regret
  Until all is left is golden memories that
  Beam in sunlight without a silhouette,
  Maybe then you will get the motherly love
  That a spectacular son
  Like you deserve

  Yours very lovingly,
  Your Daughter

  ©kasminastro

 • ray_madhusmita 1w

  ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଯାହାଅଛି ମନେ
  ହିଂସା,ଦ୍ୱେଷ,ଖଳବୁଦ୍ଧି, ନିନ୍ଦା ପରଜନେ
  ଏହିଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହଁ କଦାପି ଜୀବନେ
  ତଥାପି କଷଣ ମୋତେ କାହିଁକି ଜାବୁଡ଼େ
  କାହିଁକି କେଜାଣି
  ବାପା! ତୁମ କଥା ଆଜି ଭାରି ମନେପଡ଼େ...

  ସ୍ମିତହାସ୍ୟ, ମିଷ୍ଠ ଭାଷ ,ନିଃଛନ୍ଦ ଜୀବନ
  ପାଳିଛି ଏ ବ୍ରତ ସଦା ହୋଇ ଏକମନ
  ଅପରଠୁ କରିନାହିଁ ଆଶ ପ୍ରତିଦାନେ
  ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଆଜି ନିରତେ ମୁଁ ସଢ଼େ
  କାହିଁକି କେଜାଣି
  ବାପା! ତୁମ କଥା ଆଜି ଭାରି ମନେପଡ଼େ...

  ଲୋଡ଼ାନାହିଁ ଧନ ଜନ ପଦ କି ପଦକ
  ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛାତବ ସ୍ନେହବୋଳା ଡାକ
  ଶିଶୁ ହୋଇ ମଣ୍ଡିବାକୁ ତବ ଅଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସମ
  ଡାକିବାକୁ ବାପା ବାପା ସ୍ରୁତିସୁଧା ନାମ
  ଧରିବାକୁ ହସ୍ତେ ହସ୍ତ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଗାଢ଼େ
  କାହିଁକି କେଜାଣି
  ବାପା! ତୁମକଥା ଆଜି ଭାରି ମନେପଡ଼େ...

  କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପରିଯନ୍ତ
  ତ୍ୟାଗ,ତ୍ୟାଗ,ତ୍ୟାଗ ତୁମ୍ଭ ତ୍ୟାଗ ଅସମାପ୍ତ
  ପ୍ରଚ଼ଣ୍ଡ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଅବତାର
  ଅସମର୍ଥ ବର୍ଣିବାକୁ ଲେଖନୀର ଧାର
  ସନ୍ତାନ ସମର୍ଥ ଅର୍ଥେ ସ୍ୱେଦ,ଲହୁ ତୁମଠୁ ନିଗିଡ଼େ
  କାହିଁକି କେଜାଣି
  ବାପା! ତୁମକଥା ଆଜି ବେଶି ମନେପଡ଼େ...
  ©ray_madhusmita

 • ray_madhusmita 1w

  ବାପା....

  କାହିଁକି କେଜାଣି
  ବାପା ଆଜି ତୁମ କଥା ବେଶି ମନେ ପଡ଼େ...
  ଅତୀତର ଫର୍ଦ୍ଦ ସବୁ ମନର ମଲାଟ ଖୋଲି ଫର୍ଦ ଫର୍ଦ ଉଡ଼େ

  ଇଚ୍ଛାମାନେ ସମୟର ତଉହଦୀ ଡେଇଁ
  ଅମାନିଆ ବେଶି ଆଜି ବାପାଙ୍କର ମିଠା ସ୍ନେହପାଇଁ
  କାହିଁକି କେଜାଣି
  ଓଷ୍ଠୁ ଆଜି ବାପା ବାପା ସ୍ଫୁରେ ନିରବତା ପ୍ରତି କୋଣ ଛୁଇଁ

  ଦୂରେ ଥାଇ ଡାକିଲେ ବି ଶୁଣିପାର ଡାକ
  ଲୈାହ ସମ ବକ୍ଷତଳେ ଉଦାର ପିତ୍ରୁତ୍ୱ
  ଦୁଃଖ କେବେ ମାଡ଼ିନାହିଁ ପାଶ
  ତବ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଟାକ୍ଷରେ ହୋଇଛି ପାଉଁଶ

  ସବୁଥାଇ ପାଶେ ମୋର
  ନିଃଶ୍ୱ ଭାବ ଆଜି ମୋ ହ୍ରୁଦରେ
  କାହିଁକି କେଜାଣି
  ବହୁଦିନ ଧରି ଘୁରିନାହିଁ ବୋଲି ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ ମୋ ମଥା ଉପରେ

  ଏବେ ଯଦି ଆବିର୍ଭାବ ହେବ ମୋ ସମ୍ମୁଖେ
  ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ନୟନେ ମୁଁ ସୁଖେ
  ଲୋଟି ଯାନ୍ତି ତବ ଚ଼ରଣ କମଳେ
  କାହିଁକି କେଜାଣି
  ବାପା! ତବ ନାମ ସ୍ମରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛେ ମୁଁ ନିରୋଳେ.......କ୍ରମଶଃ
  ©ray_madhusmita

 • egnolnuges 1w

  WILL I BE A GOOD FATHER?

  To be by meself is to be unbridled
  Free to perch and welcome to any branches
  But the age is ripe
  The rite of passage calleth
  My loins is full and bubbling with seeds
  And my ifẹ is ready to receive

  But uncharted territories scare me
  Mistakes can be borne by myself
  Not when a child is involved
  My father's shadow scares me
  Will I walk in them?
  Will my examples raise a fruitful offspring?
  Am I ready to be a father?!
  Won't I mess it up?
  When they trip and fall, will my heart be filled with courage not to break
  How will I shield them from the many toxic influences that lurks at every corner?
  Will I let them live and not choke them with my expectations?
  Won't I project my mistakes on them

  My age is ripe and full of seeds
  But...

  ©egnolnuges

 • nemesis_here 1w

  A Father

  There he lies on the couch
  flagging, famished
  as his child finally stopped crying
  He had to figure out
  why the baby cried, in pain
  what the baby needed
  hungry, nope
  diaper change, nope
  a mother's warmth, maybe
  But what could he do
  He's a single parent
  with a baby without a mother
  A bib around his neck, a milk bottle
  in one hand and the newborn in other
  He could only play some rhymes
  on the music system behind
  and set up all kinds of toys around

  There he lies on the couch
  flagging, famished
  as his child finally stopped crying
  when he put his kid on his chest
  giving the warmth, the love needed
  Baby is calm now, blabbering something
  sucking that thumb, maybe about to sleep now
  And around them in that room
  are rhymes, and chuff - chuff of
  toy trains on their own tracks,
  and da-dum-da-dum of
  drums in a monkey's hands
  bow - wow of dogs around
  gazes of two black hounds
  But as the child closes those bright eyes
  A smile appears on father's face
  And the noise is all now music to his ears.

  ©nemesis_here

 • baby_blueberry 2w

  My Poem of Doubt

  It's here again
  The shadow of doubt
  Hiding in my heart
  Fighting its way out

  I know it's here
  Because of the pain
  My chest aches

  Or maybe I'm insane.

  It's always the same.
  His voice comes
  And the fighting starts
  And I want to just run

  Will he ever stop?
  Maybe for a moment
  Stop the river from his mouth
  Let me tell him my poem

  My poem of doubt.

  ©baby_blueberry

 • madmans_diary 2w

  My Fam

  Yes , we are horribly broken individually

  But , we are chained innately
  ©madmans_diary

 • nids_a 3w

  यूं तो पिता का दिया हुआ सब कुछ ही अनमोल है,
  परंतु सुनहेरे बचपन का कोई मोल नहीं।

  #fatherdaughter #father #love #fathersday #fatherhood #dad #dadlife#fatheranddaughter #daddy #daddysgirl #daughter #fathers #familytime #fatherdaughterlove #fatherslovel #instagood #daddydaughter #fathersgift

  Read More

  किसी ने पूछा

  पिता की दी हुई एक ऐसी चीज़
  जो सबसे खूबसूरत और यादगार है।
  मैंने कहा____ बचपन !

  ©nids_a

 • mehakshafi 3w

  My heart out.

  It was an hour of sleep amidst i started crying
  Missing my father badly.
  Earlier slept after saying goodnight and sweetdreams to my father.
  Now request my tears and cries please let me sleep peacefully.
  It's been two months of no peaceful sleep.
  Only nighmares and demons waiting in the end.
  Everything fled with you not only my sleep but my happiness too.
  Your death has put an end to everyones happiness who was connected to you.
  Our's happiness is never going to come back because you will never return.
  Sighs ,cries,pain,suffering only have been left with us.
  Sometimes i want to kill my self so that i can meet you.
  Day and night passes without you.
  Everyone asks for you.
  Life has become curse to me since you have gone.
  Lights of my life have turned into darkness.
  Ours lives has become hell making us feel the importance of yours in our life as heaven.
  In the grave you are living peacefully,hardly you know how much we are going through without you.
  Waiting for a day when i will meet you again.
  Till then live happily and peacefully my dear father.
  Love you even when you are not with us because
  We are connected by souls.
  Years will pass ,but my love for you will remain the same.

  Love you always.
  Your daughter mehak.
  ©mehakshafi

 • shara_emlyn 3w

  Silence

  My heart desired for some peace
  Amidst the Chaos that happened around me
  Two days of apprehensiveness
  Two days of prayers
  Two days of aching
  Two days of waiting
  Came to an end..
  No more breathing to live
  No more pulse to check..
  After a long struggle
  He gave up his life
  He couldn't fight anymore with the building
  Pressure that burst his nerve and
  Bled through his ears with the
  Blood that filled the spaces between his
  Scull and the brain...
  I know he would have wanted to see me ...
  I know our family picture would have been in his vision..
  Before he closed his eyes to be asleep forever ...
  I wanted to hear his voice one last time
  Yet he left me before I could say good bye..
  He left me in the most unexpected way..
  Yet I know he loved me like no one else could..
  I was his princess , his hope ,his lucky charm
  He always said so ..
  I miss you daddy more than I ever imagined
  The void you left can never be replaced
  I was silent without you challenging me
  I was silent like never before
  The silence I hold now is because
  You are no more here to break it...
  You can't break my silence now daddy ..
  You won't be able to ..
  ©shara_emlyn

 • shara_emlyn 3w

  Daddy

  When will I get to ride again ??
  When will I get to see you work a vet case again?
  When will I get to see your name on news for saving wild animals again ?
  When will I get to talk random stuff nonstop until u bet or challenge me to be quiet for five minutes ?
  When will i get my fav food as peace offering after a fight??
  When will I get to see you again ????
  Why did you go so soon??
  Why daddy? Why ????
  ©shara_emlyn

 • diya101 3w

  Everyone speaks about mother's love, but father's love is worth acknowledging.
  #father#love#care#daughter#dad

  Read More

  The invisible quarrels in the head,
  There whether she is hungry or fed,
  Whether she slept well or not,
  Or by the worldly norms, was she once again caught?
  Or did she catch a cold or a flu?
  Does she need something, he searches for a clue.
  Is something pestering her about work?
  Or is some relative relatively being a jerk?
  Is she once again having that bad headache?
  Is she really smiling or was it fake?
  Why did she yell on the phone?
  Is something really off with her tone,
  Did she have her breakfast,
  Was she still inked to her past,
  He, the love of her life
  Her baba, who in spite of all his strife
  Can go to any lengths,
  With all his weaknesses and strengths,
  To make his little girl smile again and again,
  To protect her from foes and feign,
  He, who caresses her hair,
  Like smoking out problems in the air,
  Waking her up in the morning,
  To listening her up till evening,
  Getting her every single pie she deserves,
  The pinch of happiness which he reserves,
  Just for that little part of him,
  Who can take every of her whim,
  Standing by her when the whole world abandons,
  He brought her that sweetmeat because she said she loved it once,
  Yes he can go to any lengths for those little digits,
  Which had that innocence and goddess's wits
  Which held his fingers like something she can rely upon,
  Something which assured him could go for an eon...
  ©diya101

 • _sneha 4w

  At the end of the day
  I go to him, He's my saviour
  I have certain people who can care to the needs that I crave
  To bounce back the affection , I'm still insufficient
  They don't confess but my thoughts reflect those
  I hinder myself coz I couldn't be so satisfying to their life needs
  I feel pity I'm insufficient to people who give me bunch of love
  On those times I stood in solitude

  Whenever I'm unexposed
  I just went near to my saviour
  Several times I've seen my tears in his eyes
  Many times I felt his silence
  Yes! I do stare but it's beyond the imagery I stare at myself own
  I could understand how he would long to break that silence and express his condolences to me
  We know our fate is drawn still in his eyes I mirror my pain
  He put forth myself in him and arise me as valour thoughts
  Such things happen in seconds , coz whenever I go to my saviour he secures me from scars
  he wraps me with melancholic by assuring that might turn melody later in your life .

  And so
  I kneel to him bcoz he knews me well
  Bow myself as he knows when to point my arrows
  I lived bcoz he believes in me

  Thanks for accepting me as myself
  Though I'm insufficient at times
  Your sufficient love on my sufferings feels lullaby to my wounds
  Sure I would bounce back the care and sacrifices worthy to you��

  #father#appa����

  Read More

  I kneel to him bcoz he knews me well
  I Bow myself as he knows when to point my arrows
  I lived bcoz he believes in me

  - sne
  02/11/21

 • onlywarrior 5w

  Standing beside you
  Remind me of
  Source of my strengths
  It reminds me of
  Whtever I owe today
  Who I am
  I couldn't be
  If you were not there
  The way you tell me
  your struggles
  Its seems like
  Whatever I have today
  Values a lot
  I never have been in the
  Ninth cloud
  Because you
  Taught me to
  How to held the ground
  You taught me to rise with humblness
  You also taught me to
  Traits of being great
  I.e be simple with grace
  Genes of patience , perseverance and ability of struggle
  I got from you since my first day
  I saw people how they lost themselves
  In several conditions they face
  But I tackles them all doesn't matter how many scars I have to pay
  Standing beside you
  Reminds me....... how you invest your 26 years
  On me
  Every single day
  ©onlywarrior
  #mirakee #father #memories #ceesreposts

  Read More

  Reminds me of

 • faulty_puppet 5w

  The Message

  The Number You’ve Dialled Does Not Exist
  Please Check The Number And Try Again
  The Number You’ve Dialled Does Not Exist
  Please Check The Number And Try Again

  I Have Been Listening To This Message
  Through A Span of 3000 Days
  I Cut The Call Sinking In Chilly Silence
  The Yearning Has Ruthlessly Turned Me Gray

  Hey Dad, I Got A New Job
  This Is The Role, That’s The Pay
  New Place To Grow, New Path To Pave
  Tell Me, What Do You Have To Say?

  Hey Dad, I Saved Some Dough
  I Got Meself A Brand New Ride
  Bless My Journey And When You Can
  Do Join Me For A late Night Ride

  Hey Dad, The Job Is Killing Me
  Someone Always Has Something To Say
  The World Is a Goddamn Ugly Place
  How Did You Go Through In Your Day?

  Hey Dad, I Sent You A Pic
  The Girl Just Took My Heart Away
  Tell Me What You Think
  PS I Miss You And Your Food Everyday

  I Have So Much To Talk About
  My Everyday And How I Turn To Gray
  All The Smiles And The Tears I Shed But
  Every Time I Call, A Voice Mercilessly Rants

  The Number You’ve Dialled Does Not Exist
  Please Check The Number And Try Again
  The Number You’ve Dialled Does Not Exist
  Please Check The Number And Try Again

  ©the_prabhashish

 • manazscorpio 7w

  Papa

  Wandering different streets
  Asked many for a single penny
  Being kicked by most
  Got dominated by powerful rich evils
  Cried without falling tears
  Shouted without a noise
  Bullied more often than not.
  Comes home with a smile our Dad
  Despite a lot of struggles
  And lack of capital
  Never allow us to realise
  The feeling of poverty.

  Can touch his tears now
  Every meal incorporates his whines
  The sounds still vibrate our ears
  Never thought I ever
  That emerge this day
  Back two days
  Encountered his death
  Witness were my eyes
  Victim was my dad
  The aftermath were my heart and mind
  Won't experience any more
  The smile again
  Silence prevails and rules me.
  ©manazscorpio

 • __imgodschild__ 7w

  Psalm 34:14

  Turn from evil and do good; seek peace and pursue it
  Praise be to the heavenly Father❤️
  ©__imgodschild__

 • _akshay_bond 9w

  Love

  "Father mother and son you never knew when it begin and when it stops"
  ©_akshay_bond

 • anuradhasharma 39w

  कोई दास्तां कहने की ज़रूरत नहीं ,
  हाथ-पैर की उभरी नसें सब बयां करती है।

  ©anuradhasharma